Kursy kwalifikacyjne dla skazanych to jedno z ważniejszych oddziaływań resocjalizacyjnych.

POWER - logo.jpg

POWER w ZK Herby

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest przez więziennictwo w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej wsparciem Programu „Praca dla Więźniów”. Ta forma oddziaływań resocjalizacyjnych ma głównie na celu wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych. W Zakładzie Karnym w Herbach w ramach tego projektu w dniu 5.11.2020 r. rozpoczął się kolejny kurs kwalifikacyjny, który zakończy się 4.12.2020 r. Tym razem osoby pozbawione wolności nabywają wiedzę w zakresie zawodu kucharz – kelner. Szkolenia odbywają się w małych grupach skazanych, w miarę możliwości na wolnym powietrzu, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Uzupełnienie programu „Praca dla więźniów”

Zapewnienie osobom pozbawionym wolności możliwości udziału w kursach zawodowych wpisuje się w ogólne działania podejmowane przez Służbę Więzienną i skierowane na kompleksowe przygotowanie skazanych do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu kary i stanowi jedną z form odziaływań resocjalizacyjnych.  Inicjatywa ta stanowi również uzupełnienie Rządowego Programu „Praca dla Więźniów”, gdyż znaczna część skazanych, którzy ukończyli kursy zawodowe w ramach programu POWER w Zakładzie Karnym w Herbach znajduje zatrudnienie.

Szansa na zmianę

Zaproponowane osadzonym kierunki kształcenia są dopasowane do zapotrzebowania rynku pracy i samych pracodawców. Podjęcie pracy, przez osoby, które opuszczą mury więzienia niesie za sobą nie tylko korzyści dla nich i ich rodzin, ale również dla całego społeczeństwa. Nowe umiejętności zawodowe to dla penitencjariuszy szansa na zwiększenie zdolności do zatrudnienia, bez którego nie sposób uzyskać dochodów pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej