Kursy zawodowe dla skazanych to również szansa na prawidłową readaptację społeczną .

logopower.jpg

Podsumowanie projektu za 2020 r.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest przez więziennictwo w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej wsparciem Programu „Praca dla Więźniów”. Ta forma oddziaływań resocjalizacyjnych ma głównie na celu wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych.
W Zakładzie Karnym w Herbach i Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu w 2020 r. zrealizowano łącznie sześć kursów o specjalnościach:
- opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zagospodarowanie terenów zielonych w tym z obsługą pił i kos spalinowych (ogrodnik) z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej,
- krawiec – projektowanie odzieży z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej,
- kucharz – kelner i technolog robót wykończeniowych.
Nowe umiejętności nabyło 36 kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu i 36 skazanych z Zakładu Karnego w Herbach. Kursy, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, odbywały się one w małych grupach skazanych z zachowaniem reżimu sanitarnego.
We wszystkich jednostkach poległych OISW w Katowicach w ramach realizacji projektu POWER w roku 2020 zrealizowano 63 kursy aktywizacyjno – zawodowe,  a ponad 68 % absolwentów podjęło zatrudnienie.

Uzupełnienie programu „Praca dla więźniów”

Zapewnienie osobom pozbawionym wolności możliwości udziału w kursach zawodowych wpisuje się w ogólne działania podejmowane przez Służbę Więzienną  i skierowane na kompleksowe przygotowanie skazanych do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu kary oraz stanowi jedną z form odziaływań resocjalizacyjnych.  Inicjatywa ta stanowi również uzupełnienie Rządowego Programu „Praca dla Więźniów”, gdyż znaczna część skazanych, którzy ukończyli kursy zawodowe w ramach programu POWER znajduje zatrudnienie.  Prawie 64 % absolwentów ww. kursów z ZK Herby i OZ w Lublińcu podjęło pracę.

Szansa na zmianę

Zaproponowane osadzonym kierunki kształcenia są dopasowane do zapotrzebowania rynku pracy i samych pracodawców. Podjęcie pracy przez osoby, które opuszczą mury więzienia niesie za sobą  korzyści dla nich i ich rodzin. Ale nie tylko. Ma to olbrzymie znaczenie dla zwiększenia bezpieczństwa dla całego społeczeństwa. Nowe umiejętności zawodowe to dla penitencjariuszy szansa na zwiększenie zdolności do zatrudnienia, bez którego nie sposób uzyskać dochodów pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.

Opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska
zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska i kpt. Pior Ciwiński

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej