Z uwagi aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko ograniczeń

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW pismem  z dn. 14.12.2020 r. wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko na terenie tutejszej jednostki na kolejny okres od 15.12.2020 r. do 11.01.2021 r. ograniczeń w zakresie:

1. zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej na rzecz kontrahentów zewnętrznych;

2. udzielania osadzonym widzeń;

3. odprawiania nabożeństw z wyjątkiem udzielania indywidualnych posług religijnych przez kapelanów.

Okres ten, w razie konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej