Z uwagi aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko ograniczeń.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19, Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 §2 KKW pismem z dn. 29.11.2021r. wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko na terenie tutejszej jednostki na kolejny okres od 27.11.2021r. do 07.12.2021r. ograniczeń w zakresie:

- udzielania widzeń osadzonym,

- odprawiania nabożeństw

wynikających z Zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku nr 54/2021 z dnia 25 listopada 2021

 

 

Okres ten, w razie konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej