Z uwagi aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko ograniczeń

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19, Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 §2 KKW pismem z dn. 02.11.2021r. wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko na terenie tutejszej jednostki na kolejny okres od 01.11.2021r. do 30.11.2021r. ograniczeń w zakresie:

udzielanie widzeń odbywa się bez kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi, a zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia; maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie; kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone,

odprawianie nabożeństw odbywa się z ograniczeniami wynikającymi z harmonogramu z dnia 27 maja 2021r. znoszenia w jednostkach penitencjarnych części ograniczeń,
o których mowa w art. 247 KKW, zgodnie z opracowanym przez dyrektora jednostki
i osoby duchowne algorytmem postępowania w związku z przywracaniem realizacji posług, o których mowa w art. 106 kkw. liczba osadzonych uczestniczących w nich zależna jest od zasady, że pomiędzy uczestnikami zachowany jest dystans co najmniej 2 metrów.

 

Okres ten, w razie konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej