Według wskaźników z grudnia 2017 r. Zakład Karny w Grądach Woniecko znajduje się w pierwszej dziesiątce pod względem powszechności zatrudnienia osadzonych

Zakład Karny w Grądach Woniecko w 2017 r. współpracował z 12 podmiotami zewnętrznymi w zakresie zatrudnienia skazanych w różnych formach. Podjęte działania, promocja zatrudnienia i programu rządowego, rozmowy z potencjalnymi kontrahentami pozwoliły na wejście w kolejny rok  z tą samą grupą kontrahentów. Podsumowanie ubiegłego roku zakończyło się wskaźnikiem powszechności zatrudnienia osadzonych z Zakładu Karnego w Grądach Woniecko na poziomie 83 %  populacji, co dało jednostce 5 miejsce w skali kraju. Z liczby tej 39% ogółu zatrudnionych pracuje odpłatnie, 44% ogółu zatrudnionych jest nieodpłatnie. Aktualnie prowadzone są kolejne rozmowy dotyczące podpisywania umów w celu kierowania osadzonych do pracy u kontrahentów zewnętrznych. Realizacja tak szeroko rozumianej readaptacji społecznej przynosi bardzo wymierne efekty.

Opracowała: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej