O tym, że Służba Więzienna może być sposobem na życie zawodowe i przyszłość opowiadali młodzieży szkół średnich Łomży, Zambrowa i Wyszkowa funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze i Oddziału Zewnętrznego w Grądach-Woniecku. Kilkanaście spotkań było okazją do zaprezentowania formacji, przybliżenia wymogów stawianych kandydatom do służby oraz możliwościom jakie ona daje.

Służba więzienna

Służba Więzienna to formacja tak stara jak Polska porozbiorowa. Za datę powstania Służby Więziennej przyjmuje się dzień 8 lutego 1919 roku, kiedy to Naczelnik Państwa, Marszałek Józef Piłsudski ogłosił dekret "W sprawie tymczasowych przepisów więziennych". Ten dokument oficjalnie rozpoczął organizację polskiego więziennictwa, które dziś liczy 103 lata. I choć więziennicy mogą pochwalić się szeregiem zasług dla Polski, to wiedza o nas ciągle opiera się na medialnych, niezbyt przychylnych przekazach oraz „filmowych” stereotypach minionej epoki. Największym atutem polskiej Służby Więziennej są ludzie, którzy pełnią służbę i pracują w jednostkach penitencjarnych. Dobrze wykształcona kadra, rekrutuje się z przedstawicieli wielu specjalności. Dzięki nim zakłady karne i areszty śledcze dobrze funkcjonują przy tak dużej ilości osadzonych. Dzięki nim stają się coraz bardziej nowoczesne i zinformatyzowane. Także dzięki nim udaje się realizować nowatorskie pomysły resocjalizacyjne, budzące zainteresowanie przedstawicieli służb penitencjarnych innych krajów europejskich. Opowiadanie młodzieży o więziennictwie to właśnie opowieść o ludziach z nią związanych. Przedstawiciele wyspecjalizowanych komórek przedstawiali proces rekrutacji wraz z stawianymi kandydatom wymaganiami. Podkreślano także wagę niewątpliwych profitów finansowych i socjalnych związanych z zawodem więziennika.

Zakład Karny w Czerwonym Borze wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Grądach-Woniecku

Stałym elementem każdego spotkania było prezentowanie filmu poświęconego funkcjonowaniu Zakładu Karnego w Czerwony Borze. Kilkuminutowy klip to idealna forma by pokazać specyfikę jednostki, obszary oddziaływań wobec więźniów z centralnie osadzoną rolą funkcjonariuszy. By zainteresować widza nie zabrakło też historii z dreszczykiem o legendarnej przeszłości terenów więzienia. Każde spotkanie było prowadzone przez profesjonalną kadrę poszczególnych działów jednostki.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Jako jedną z ciekawszych forma związania przyszłości ze Służbą Więzienną zaprezentowano Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku uczelni zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku penitencjarystyka. Od 1 października 2021 r. uczelnia kształci studentów cywilnych na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Prawo. SWWS po ukończeniu daje możliwość bardzo dynamicznego rozpoczęcia służby na stanowiskach chorążackich w przypadku studiów trzyletnich bądź oficerskich w przypadku studiów pięcioletnich.

Wybieram Służbę Więzienną!

Przed młodzieżą czas matur, prac dyplomowych i kończenia edukacji na etapie szkół średnich, i wyborów dalszej drogi. Mamy nadzieję, że spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej będzie dla wchodzącej w dorosłe życie młodzieży inspiracją do wyboru przyszłości zawodowej.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Dariusz Śmiechowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej