W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem wprowadzone zostało kształcenie w trybie nauki zdalnej.

Jedyną możliwą i skuteczną do realizacji podstawy programowej formą prowadzenia zdalnego nauczania w warunkach jednostki penitencjarnej  jest tryb obiegowy materiałów edukacyjnych w wersji wydrukowanej.

Materiały dydaktyczne w formie broszur, ćwiczeń, kart pracy i testów, jako form sprawdzenia przyswojenia nowych wiadomości przygotowywane są przez nauczycieli. Następnie za pośrednictwem wychowawców działu penitencjarnego przekazywane są słuchaczom. Wypełnione przez słuchaczy arkusze trafiają tą samą ścieżką do nauczycieli aby oni mogli je ocenić i poprawić. Słuchacze z zaangażowaniem biorą udział w procesie samokształcenia.

Edukacja osadzonych stanowi istotny element procesu resocjalizacji, a personel Zakładu Karnego w Czarnem tworzy liczne rozwiązania sprzyjające nauce zdalnej i konstruktywne zagospodarowanie osadzonym czasu wolnego.

 

Tekst: Dyrektor CKU Ryszard Dudek

Zdjęcia: por. Sławomir Montusiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej