Oddział Zewnętrzny w Szczecinku Zakładu Karnego w Czarnem dysponuje budynkiem o powierzchni 264,00 m2. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dzierżawy.

Oddział Zewnętrzny w Szczecinku Zakładu Karnego w Czarnem
dysponuje budynkiem o powierzchni 264,00 m2. W hali produkcyjnej znajdują się następujące pomieszczenia: przestrzeń produkcyjna (245,20m2), pomieszczenia sanitarne, szatnie, umywalnie, jadalnie.W części hali wydzielono pomieszczenie techniczne i biurowe.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudniania osadzonych:

- brak konieczności zawierania indywidualnych umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności (osadzeni kierowani są do zatrudnienia na podstawie porozumienia/umowy zawartej z dyrektorem zakładu karnego, akta dotyczące zatrudnienia prowadzi zakład karny);

- pracodawca jest zwolniony z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP);

- osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin;

- skazanemu zatrudnionemu odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, przysługuje po roku nieprzerwanej pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, zwolnienie od pracy (urlop) przez okres 14 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;

- zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy;

- pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności;

- osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym;

- pracodawca może uzyskać 35% zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenia skazanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (zwrot wypłacany jest na wniosek pracodawcy w formie ryczałtu). Z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy firma zatrudniająca skazanych może ubiegać się o przyznanie pożyczki bądź dotacji;

- korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na terenie zakładu karnego:

- potencjał ludzki: skazany to zdyscyplinowany pracownik, który wykazuje się zaangażowaniem, dbałością o swoją pracę, często posiadający już odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przyuczony do zawodu może być stałym członkiem załogi przez kilkanaście lat;

- pełna ochrona mienia: przedsiębiorcy nie martwią się o swój majątek, nie ponoszą kosztów ochrony;

- idealne warunki do uruchomienia działalności: istnieje już odpowiednia infrastruktura bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów, tj.: doprowadzone media, dojazd do jednostki i drogi transportowe wewnątrz zakładu;

- pożyczka lub bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na preferencyjnych warunkach z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, którym dysponuje Służba Więzienna.

Korzyści dla osadzonych:

- możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych;

- zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np.: alimentów lub grzywien;

- wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa;

- zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom;

- kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych;

- powstawanie nowych miejsc pracy stwarza nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.

PRZEDSIĘBIORCO!  Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy zachęcamy do kontaktu:

- dzierżawa budynku/hali: tel. 94 372 91 83  e-mail: bartosz.tarka@sw.gov.pl

- zatrudnienie osadzonych: tel. 59 833 06 50 e-mail: marek.sikorski2@sw.gov.pl

Oferty należy składać do 6 marca 2024 roku do godziny 1000
w sekretariacie Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku Zakładu Karnego w Czarnem
ul. Boh. Warszawy 42A 78-400 Szczecinek.

.

https://zkczarne.bip.gov.pl/wazne-ogloszenia/konkurs-na-dzierzawe-hali-produkcyjno-montazowej-w-oz-szczecinek.html

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej