Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem zainicjowali akcję szycia maseczek ochronnych na terenie tutejszej jednostki..

Osadzeni w ramach uruchomionego 06 kwietnia 2020r. programu readaptacji społecznej szyją maseczki ochronne, które umożliwiają ograniczenie rozprzestrzeniania się trwającej epidemii. Z uwagi na konieczność ochrony zdrowia wszystkich funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa  i osadzonych powstałe środki ochrony osobistej wykorzystane będą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Realizacji programu towarzyszy również idea, że poprzez uczestnictwo w grupie zajęciowej skazani mają szansę trenować i uwewnętrznić nowe/inne wzorce myślenia, reagowania emocjonalnego, zachowania oraz sprzyja integracji grupowej. Stwarza się im warunki do tego, aby rozwijali swoje wewnętrzne zasoby w takim kierunku, aby ich działania nie stały w sprzeczności z obowiązującymi normami i zasadami.

Zajęcia organizowane w ramach programu mogą wpłynąć na świadomość i uczucia skazanych, samoocenę i gotowość do współdziałania na rzecz innych. Tym samym zainicjują kształtowanie społecznie pożądanej postawy, podkreślą zasady współżycia społecznego, być może rozbudzą pozytywne zainteresowania. Ukazanie osadzonym odmiennych zachowań, bardziej skutecznych w komunikacji a także bardziej oczekiwanych i pożądanych społecznie ma istotne znaczenie dla ich funkcjonowania w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, a także w rodzinie oraz w społeczeństwie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

Tekst: por. Michał Rokita

Zdjęcia: kpt. Damian Kaźmierczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej