Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 09 czerwca  2020r. od godziny 06:00, na terenie Zakładu Karnego w Czarnem wraz z Oddziałami Zewnętrznymi w Szczecinku i Złotowie na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:
1) zatrudnienie osadzonych u kontrahentów zewnętrznych z wyłączeniem: IGB Mazovia dział pralnia, TIMEX-ELEKTRO sp.zo.o.sp.k, JONEX sp.zo.o.sp.k, ABEX sp.zo.o.
2) udzielanie osadzonym widzeń;
3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych świadczonych przez duszpasterzy spoza jednostki z wyłączeniem Kościoła Zielonoświątkowego

2. Na terenie Zakładu Karnego w Czarnem i Oddziału Zewnętrznego w Złotowie (bez oddziału zewnętrznego w Szczecinku) począwszy od 9 czerwca 2020r. od godziny 06:00 na okres 7 dni wprowadza się ograniczenia odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych świadczonych przez kapelana więziennego, polegające na:

- odprawianiu mszy świętych  w Zakładzie Karnym w Czarnem od środy do niedzieli, oddzielnie dla każdego pawilonu;

- odprawianie mszy świętych w Oddziale Zewnętrznym w Złotowie w piątek oradz niedzielę,

- udziale w nabożeństwie w bezpiecznej odległości od siebie i z zakryciem nosa i ust;

- przyjmowaniu komunii do rąk;

- świadczeniu indywidualnych posług religijnych w oddziale mieszkalnym, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania do kapelana więziennego.

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt.1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Czarnem podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej