Zakład Karny w Czarnem zaprasza do składania ofert na dzierżawę hali produkcyjno-montażowej w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku

Informujemy, iż trwa konkurs na dzierżawę hali produkcyjno-montażowej o powierzchni 245,20 m² położonej na terenie zamkniętym Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku Zakładu Karnego w Czarnem. Hala produkcyjno-montażowa znajduje się pod adresem 78-400 Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 42a, na działkach nr 270/2; 270/4 oraz
311 w obrębie 0013 m. Szczecinek. Wysokość użytkowa hali wynosi od 4,00 do 4,85 m. Hala posiada zaplecze sanitarne, szatnie, umywalnie, jadalnie. W części hali wydzielono pomieszczenie biurowe i techniczne. Dojazd do hali możliwy jest przez bramę główną Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku. Obiekt jest przystosowany do prowadzenia działalności produkcyjno-magazynowej. Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie co najmniej 5 osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku Zakładu Karnego w Czarnem. Okres dzierżawy wynosi 3 lata. Korzystanie z hali odbywać się będzie w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach 08:00 - 18:00. Więcej informacji odnośnie składania ofert można uzyskać klikając w podany link: http://zp.swnet.sw.gov.pl/_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP_Start.aspx/details/%7BBF12EEB4-440D-4B77-9771-7E6F2860AECA%7D/Item/935

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego do dnia 19.12.2022 do godz. 10:00 w Sekretariacie Zakładu Karnego w Czarnem, ul Pomorska 1, 77-330 Czarne,- w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
1. „Oferta na dzierżawę hali OZ Szczecinek”, ofertę można przesłać pocztą elektroniczną na adres zamawiającego: dkw_czarne@sw.gov.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 o godz. 10:30 w budynku Działu Kwatermistrzowskiego, pokój nr 1.

tekst: szer. Radosław Ożański
zdjęcia: kpt. Michał Rokita; zbiory ZK Czarne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej