Dzień 5 maja to ważny dzień dla wszystkich osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy podejmują działania służące najskuteczniejszemu niwelowaniu barier i budowaniu środowiska przyjaznego oraz dostępnego dla wszystkich.

Definicja niepełnosprawności

W 1980r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła, że niepełnosprawność to ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenie funkcji organizmu. Natomiast Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01 sierpnia 1997r. mówi, że osoby niepełnosprawne, są to osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych.

Działania Służby Więziennej na rzecz osadzonych z niepełnosprawnością

Służba Więzienna wprowadza szereg działań na rzecz osadzonych z niepełnosprawnościami. Osoby pozbawione wolności z niepełnosprawnością są niezwykle wrażliwą grupą, której proces readaptacji społecznej służba więzienna realizuje poprzez dobór odpowiednich oddziaływań penitencjarnych.

Należy mieć świadomość, że ze względu na specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wiedza o ich odmiennych problemach są niezbędne do właściwego prowadzenia oddziaływań wychowawczych. Ponadto problematyka niepełnosprawności w warunkach izolacji penitencjarnej ma znaczenie ze względu na pracę z osobami pozbawionymi wolności, u których stwierdzono niepełnosprawność fizyczną, upośledzenie umysłowe lub deficyty poznawcze. W związku z powyższym w Zakładzie Karnym w Czarnem systematycznie prowadzone są szkolenia dla pracowników i funkcjonariuszy dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi. Z uwagi na konieczność efektywnej komunikacji z osadzonymi z niepełnosprawnościami sensorycznymi część funkcjonariuszy została przeszkolona z języka Migowego.

W celu niwelowania barier architektonicznych w trakcie modernizacji podmiotów leczniczych funkcjonujących w jednostkach penitencjarnych uwzględniane są potrzeby dostosowania pomieszczeń szpitala, ambulatoriów i izb chorych, dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W Zakładzie Karnym w Czarnem znajduje się szpital, w którym znajduje się Oddział Wewnętrzny dla Przewlekle Chorych dedykowany m.in. skazanym z niepełnosprawnościami. W/w szpital został oddany do użytku w 2017 roku i jest dostosowany do odbywania kary pozbawienia wolności przez osoby niepełnosprawne. W tut. Szpitalu znajduje się również Gabinet Fizjoterapii, podzielony na dwa działy Kinezyterapię i Fizykoterapię. W Gabinecie Fizjoterapii realizowane są zabiegi z wykorzystaniem: elektroterapii, światłoterapii, laseroterapii, magnetoterapii, hydroterapii, krioterapii miejscowej i ultradźwięków. W Gabinecie Kinezyterapii realizowane jest usprawnianie za pomocą ruchu. Do tego celu wykorzystuje się m.in.: Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL), Ergometr rowerowy, Bieżnię, Poręcze do nauki chodu, Drabinki gimnastyczne, Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych, Stół do ćwiczeń manualnych oraz drobny sprzęt rehabilitacyjny. Poza likwidacją barier architektonicznych wobec osadzonych niepełnosprawnych prowadzone są również dla tej grupy osadzonych odpowiednie oddziaływania.

W Oddział Wewnętrzny dla Przewlekle Chorych codziennie w ramach prowadzonej terapii przez terapeutę ds. terapii zajęciowej zajęcia odbywają się zajęcia terapeutyczne . Podczas zajęć osadzeni zajmują się doskonaleniem poszczególnych uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej oraz kształtowaniem poprawnej postawy wobec innych, a także uczą się przestrzegania zasad. W ramach zajęć wykonują figurki, ozdoby, stroiki i kartki świąteczne. Ozdabiają przedmioty ze styropianu poznanymi technikami, wykonują obrazku itp. Korzystają również z muzykoterapii biernej i filmoterapii. W ramach rozrywki i relaksu uczestniczą w grach stolikowych, rozwiązują krzyżówki, wykreślanki, kolorują mandale. Poprzez obcowanie ze sztuką doskonalą swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną. Bardzo ważnym celem tych zajęć jest wpływ na wzrost własnej wartości i umiejętności działania w grupie.

W ramach oddziału dla przewlekle chorych zatrudniani są osadzeni posiadający ukończony kurs o kierunku opiekun nad osobom starszą lub niepełnosprawną, których warunki i właściwości osobiste pozwalają na pracę z pacjentami oddziału.

W Zakładzie Karnym w Czarnem realizowany jest program resocjalizacyjny „Sprawny Umysł”, który przeznaczony jest dla skazanych w wieku powyżej 60 roku życia lub osób niepełnosprawnych. Do realizacji w/w programu wykorzystywany jest system RehaCom. Terapeutycznym celem metody RehaCom jest poprawa sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa) Cel ten został osiągnięty poprzez zaprojektowanie przyjaznych dla osób starszych specjalnych programów reedukacyjnych, przy czym komunikacja pacjenta z systemem odbywa się za pośrednictwem specjalnie skonstruowanego (prostego i ergonomicznego) pulpitu komunikacyjnego (panelu). Dzięki temu możliwe jest efektywne korzystanie z systemu przez pacjentów z rozmaitymi objawami i różnym stopniem zaburzenia. Za pomocą systemu RehaCOM można diagnozować i trenować następujące zdolności poznawcze: pamięć słowna i bezsłowna, uwaga i koncentracja, logiczne myślenie, szybkość i dokładność przetwarzania informacji, koordynacja wzrokowo-ruchowa, planowanie.

Tekst: por.Michał Rokita

Zdjęcia archiwalne Zakładu Karnego w Czarnem

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej