Zakład Karny w Białymstoku zawarł porozumienie z Muzeum Wojska w Białymstoku. Strony porozumienia będą realizowały współpracę, w celu promowania i szerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, patriotyzmu, historii i resocjalizacji.

Celem przedmiotowego Porozumienia jest między innymi współpraca w prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, szkoleniowej, kulturalnej, dydaktycznej, badawczej, wydawniczej i historycznej. Propagowanie wartości patriotycznych, dumy i tożsamości narodowej. Propagowanie działań na rzecz obronności państwa, upowszechniania tradycji narodowej, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Nadmienić należy, że od 2018 roku skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Białymstoku, mają możliwość uczestniczenia w programie resocjalizacji pt. „Z Historią na TY- wychowanie patriotyczne” . Głównym celem programu jest modyfikacja antyspołecznych zachowań, poprzez szeroko pojętą edukację patriotyczną osób pozbawionych wolności.

Muzeum Wojska w Białymstoku, jest kolejnym, obok między innymi ZHP Chorągwi Białostockiej, podmiotem, który włączył się do aktywnej współpracy, w ramach w/w programu, a co za tym idzie w służbie resocjalizacji.

tekst: st. szer. Glanowski Kamil

zdjęcie: Muzeum Wojska w Białymstoku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej