W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Białymstoku por. dr. Mariuszem Kuryłowiczem a ZHP Chorągwią Białostocką, reprezentowaną przez Hufiec ZHP Białystok komendantem hufca hm. Przemysławem Lickiewiczem

Głównym celem podpisania porozumienia jest promowanie i szerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, patriotyzmu, historii, resocjalizacji i readaptacji.

Ponadto celem porozumienia jest:

  1. współpraca w prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności,

  2. prowadzenie działalności wspierającej aktywizację zawodową skazanych,

  3. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, szkoleniowej, kulturalnej, dydaktycznej, badawczej, wydawniczej, pomocowej, historycznej,

  4. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  5. prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie działalności w zakresie wyrównywania szans tych osób

  6. działanie na rzecz propagowania, wzmacniania i rozwoju obronności, i bezpieczeństwa państwa,

  7. propagowanie wartości patriotycznych, dumy i tożsamości narodowej,

  8. propagowanie działań na rzecz obronności państwa jak i upowszechniania tradycji oraz historii oręża polskiego,

9) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 

Hufiec ZHP Białystok im. Stanisława Moniuszko działa na terenie Chorągwi Białostockiej  i jest największym hufcem na Podlasiu.

Hufiec liczy obecnie ponad 1220 zuchów, harcerek i harcerzy skupionych w blisko 95 gromadach zuchowych i drużynach harcerskich starszoharcerskich i wędrowniczych. Pracą jednostek harcerskich kieruje grupa blisko 140 instruktorek i instruktorów.

 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Zimnoch

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej