Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie; informuję, co następuje:
  1. Począwszy od dnia 8 lipca 2020 roku, od godziny 1500, na terenie Zakładu Karnego w Wołowie wstrzymuje się na czas kolejnych 14 dni, z ewentualną możliwością przedłużenia tego okresu:
  1. udzielanie osadzonym widzeń,
  2. odprawianie nabożeństw z udziałem osadzonych i udzielanie posług religijnych.
  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
  2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych oraz ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.
  3. Administracja Zakładu Karnego w Wołowie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, w szczególności zmierzające do poszerzenia możliwości utrzymywania przez osoby pozbawione wolności kontaktu z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

DYREKTOR

Zakładu Karnego w Wołowie

płk Robert Kuczera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej