Komunikat Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID – 19 (SARS – CoV – 2) w związku z wystąpieniem na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID – 19 (SARS – CoV – 2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Począwszy od dnia 13 lipca 2020r. na terenie Aresztu śledczego w Olsztynie  i Oddziałów Zewnętrznych w Olsztynie i Szczytnie do dnia 31.07.2020r. z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:

a) udzielanie osadzonym widzeń;

b) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym;

c) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych,

oraz

ogranicza się zatrudnienie oraz kontakty między osadzonymi

 

 

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247  ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa w punkcie 1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Areszt Śledczy w Olsztynie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej