W Zakładzie Karnym w Przemyślu funkcjonuje Oddział Terapeutyczny dla Skazanych Uzależnionych od Środków Odurzających lub Substancji Psychotropowych, dla osadzonych odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych. To "najmłodszy" oddział terapeutyczny na Podkarpaciu.

Oddział Terapeutyczny dla Skazanych Uzależnionych od Środków Odurzających lub Substancji Psychotropowych rozpoczął swoją działalność jesienią ubiegłego roku. Praca w oddziale odbywa się w cyklach sześciomiesięcznych i w tym czasie osadzeni poddawani są oddziaływaniom terapeutycznym. Maksymalna pojemność oddziału to 30 osób. Obowiązkiem skazanych jest rzetelna praca nad swoim uzależnieniem, która jednocześnie prowadzi do przewartościowania wielu obszarów własnego życia. Osadzeni motywowani są do dokonywania zmian w sposobie myślenia, które będą pomocne w rozpoczęciu nowego, „lepszego” życia na wolności. Celem terapii jest zmniejszenie prawdopodobieństwa szkód, jakie mogą wyniknąć z uzależnienia od środków odurzających na rzecz budowania społecznie i indywidualnie pożądanych postaw, a tym samym zapobieganie powrotowi do przestępstwa poprzez zwiększenie możliwości wyborów przez klienta, zmianę destrukcyjnego nawyku oraz podejmowanie właściwych decyzji. Wszelkie podejmowane oddziaływania mogą być inspiracją do dalszej pracy nad sobą po opuszczeniu zakładu karnego.

Terapię w naszej jednostce prowadzi zespół terapeutyczny, który składa się z kierownika oddziału, psychologa oraz dwóch terapeutów. Członkowie zespołu terapeutycznego stworzyli nowatorski i innowacyjny program, który oparty jest na założeniach dialogu motywującego oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Poza standardowymi metodami specjalistycznymi, takimi jak terapia indywidualna i grupowa, wykorzystujemy również te o charakterze relacyjnym, spotkania rodzinne, zajęcia sportowe, zajęcia relaksacyjne, spotkania o charakterze religijnym. Osadzeni aktywnie angażują się w wiele inicjatyw prospołecznych, między innymi: akcja „Biała Wstążka”. Uczestniczą w konkursach plastycznych, działalnościach charytatywnych na rzecz instytucji pomocowych. W trakcie trwania terapii mają także możliwość uczestniczenia w programie zastępowania agresji„ART” jak również rozwijają ukryte zdolności poprzez udział w programie” Sztuka Niebrania”, który zawiera elementy terapii zajęciowej. Wszystkie te oddziaływania wpływają na kształtowanie zmiany u osadzonego poprzez podejmowanie wyborów związanych z zaangażowaniem się w poszczególne propozycje występujące w programie oddziału terapeutycznego.

W obecnej sytuacji, związanej z zagrożeniem epidemicznym, niezwykle istotnym pozostaje utrzymanie poczucia bezpieczeństwa wśród osadzonych, czemu przyczynia się realizacja programu oddziału terapeutycznego w formie jak najbardziej zbliżonej do tej wynikającej z pierwotnych założeń. Ważne i budujące jest to, że pandemia nie stłumiła motywacji osadzonych w realizacji ich indywidualnych programów terapeutycznych. Wykazują się oni znacznym zaangażowaniem, wyrozumiałością wobec zaistniałych obostrzeń, poddając się wszelkim zaleceniom profilaktycznym.


 

Tekst: szer. Joanna Mendygral

zdjęcia: szer. Kamila Melnyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej