Konferencja Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa „Sztandar formacji jako symbol postaw patriotycznych funkcjonariuszy Służby Więziennej”

W dniu 13 lutego br. na terenie Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się Konferencja Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa pt.: „Sztandar formacji jako symbol postaw patriotycznych funkcjonariuszy Służby Więziennej” połączona z obchodami Święta Służby Więziennej w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi, podczas której nadany został sztandar dla Stowarzyszenia.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w XII wiecznym kościele Opactwa Cystersów na Podklasztorzu w Sulejowie, którą koncelebrował Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego - ks. Adam Jabłoński oraz o. cist. Augustyn - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Tomasza Kantuaryjskiego. Służbowego charakteru eucharystii nadały Poczty Sztandarowe Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi wraz z asystą Kompanii Reprezentacyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda łódzki - Tobiasz Bocheński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński, nadinsp. Andrzej Łapiński - Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadbryg. Jarosław Wlazłowski - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej, ppłk Dariusz Małolepszy - Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach wraz z zastępcą ppłk. Tomaszem Witkowskim,  kpt. Krzysztof Kutela - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego - ks. Adam Jabłoński, Naczelny Kapelan Więziennictwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - ks. dr Andrzej Lewczak, st. chor. Jarosław Górski Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Łodzi, ppłk w st. spocz. Janusz Kwiecień - Przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Członkowie Honorowi Stowarzyszenia, członkowie Zarządu Głównego i  Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół Terenowych Stowarzyszenia. Na uroczystości nie zabrakło również dyrektorów, prezesów, przedstawicieli państwowych i prywatnych przedsiębiorstw, dzięki ofiarności których udało się ufundować sztandar dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Konferencję poprzedziło złożenie meldunku przez por. Krzysztofa Pawelca – dowódcę uroczystości gen. Jackowi Kitlińskiemu – Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, wprowadzenie Pocztów Sztandarowych, oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Wykład inauguracyjny wygłosił ppłk. Jacek Jarzyna - przedstawiciel Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, który wyjaśnił pojęcie sztandaru oraz przybliżył uczestnikom jego ideę, jako symbolu postaw patriotycznych w służbach mundurowych. Wykład zwieńczony został uroczystym odczytaniem Aktu Nadania Sztandaru Stowarzyszeniu Oficerów Więziennictwa przez ppłk. Tomasza Pyrę – Wiceprezesa Zarządu Głównego. Poświęcenia sztandaru dokonali Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego - ks. Adam Jabłoński oraz Naczelny Kapelan Więziennictwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - ks. dr Andrzej Lewczak, po czym przez fundatorów zostały wbite gwoździe pamiątkowe w drzewiec sztandaru. Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru płk Piotr Warenik przekazał sztandar Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej gen. Jackowi Kitlińskiemu, który uroczyście wręczył go Prezesowi  kpt. Krzysztofowi Kuteli.

Kolejną częścią konferencji było wręczenie funkcjonariuszom jednostek okręgu łódzkiego odznaczeń „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Srebrne odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" otrzymali także nadinsp. Andrzej Łapiński - Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz nadbryg. Jarosław Wlazłowski - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa kpt. Krzysztof Kutela wręczył osobom wyróżnionym Odznaki Honorowe Stowarzyszenia, Odznaki Długoletniej Działalności Statutowej oraz medale okolicznościowe 100-lecia polskiego więziennictwa. Dyrektor Generalny Służby Więziennej wraz z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Łodzi wręczyli obecnym funkcjonariuszom okręgu łódzkiego akty nadania wyższych stopni służbowych. Wyróżniono również przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim płk. Krzysztofa Mrówczyńskiego, który w uznaniu za dwudziestosiedmioletnią służbę, z rąk gen. Jacka Kitlińskiego otrzymał imiennie dedykowaną szablę oficerską, a od Prezesa kpt. Krzysztofa Kuteli pierścień oficerski Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Nie zabrakło okolicznościowych przemówień i adresów skierowanych do funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Członków Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. Dyrektor Generalny Służby Więziennej w przemówieniu podkreślił ważną rolę Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, którego członkowie od prawie dwudziestu dwóch lat dbają o etos i etykę służbową, pielęgnując najlepsze tradycje Służby Więziennej. Złożył również gratulacje awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom, dziękując za trud i zaangażowanie funkcjonariuszy oraz za włożony wysiłek w służbę państwu i jego obywatelom. Swoim przemówieniem Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński zwrócił uwagę na misję, którą pełni Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa Państwa, w szczególności na wykonanie kary pozbawienia wolności oraz pracę z trudnymi ludźmi, którzy wyrządzili krzywdę społeczeństwu. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w inicjatywę fundacji sztandaru, z okazji Święta Służby Więziennej złożył życzenia funkcjonariuszom Służby Więziennej, a odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie służbowe szczerze pogratulował.

Konferencję Stowarzyszenia zakończyło ceremonialne wyprowadzenie wszystkich sztandarów przez Poczty Sztandarowe, złożenie meldunku przez por. Krzysztofa Pawelca – dowódcy uroczystości Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej o zakończeniu uroczystości, jak również wykonanie pamiątkowych zdjęć z nowo nadanym sztandarem Stowarzyszenia.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej