Profilaktyka uzależnień to świadome działanie nastawione na jednostkę lub grupę społeczną, mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych.

            W marcu br. rozpoczęliśmy realizację programu readaptacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Program ten prowadzony jest przez specjalistę ds. uzależnień z agencji Siloe oraz lekarza chorób wewnętrznych. Zajęcia odbywają się w formie cyklicznych wykładów, wzbogaconych o pokaz multimedialny, kończących się  panelem dyskusyjnym. Jest to program alternatywny do programu Krótka Interwencja dla Skazanych Nadużywających Substancji Psychoaktywnych. Program realizowany jest w oparciu o koncepcję psychologicznych mechanizmów uzależnienia opracowaną i rozwijaną przez Jerzego Mellibrudę oraz jego współpracowników.  Teoria integracyjna, bo o niej mowa,  dostarcza podstaw niezbędnych do zrozumienia przyczyn i mechanizmów rządzących uzależnieniem, pozwala na zmianę sposobu myślenia o sobie i świecie, uczy jak budować motywację niezbędną do zmiany zachowania, jak przygotowywać się do działania i jak postępować w trudnych, ryzykownych sytuacjach, jak utrzymać abstynencję i nie wrócić do nałogowego picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających, nawet po jednorazowym złamaniu abstynencji.

            Celem zajęć jest pomoc osobom uzależnionym oraz potencjalnie zagrożonym uzależnieniem, w uzyskaniu i utrwaleniu informacji na temat choroby alkoholowej, uzależnieniu od nikotyny, środków odurzających oraz nabyciu umiejętności potrzebnych do życia w trzeźwości, wykształcenie i utrwalenie u uczestników zajęć motywacji do podjęcia i  kontynuowania leczenia po zakończeniu kary pozbawienia wolności, a także promowanie zdrowego stylu życia. Dzięki uczestnictwu w programie osadzeni rozwijają umiejętności interpersonalne (spostrzegania i rozumienia innych ludzi, słuchania, asertywnego wyrażania myśli i uczuć), intrapsychiczne (rozumienia własnych uczuć, potrzeb, dążeń i zachowań, samokontroli, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji) oraz zadaniowe (związane z samoobsługą, załatwianiem spraw bytowych, wykonywaniem pracy zawodowej). Poprawa tych umiejętności może w istotny sposób wpływać na zmniejszenie ryzyka powrotu do przestępstwa.

 

Tekst: mjr Natasza Kłos, mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Zdjęcia: mjr Natasza Kłos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej