W dniu 20 sierpnia 2018 r. został powołany Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Olsztynie, który rozpoczął wykonywanie zadań zleconych przez Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Odbywanie kary w systemie stacjonarnego dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w ustalonym przez sąd miejscu wykonywania kary. Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy, wykonywania praktyk religijnych, kształcenia i samokształcenia, utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami, korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii, dokonania niezbędnych zakupów. Zachowanie skazanego jest nadzorowane pośrednio przez kuratora sądowego, a bezpośrednio przy pomocy urządzeń elektronicznych.

W sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa.

W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować:

1) przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny);

2) bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny);

3) zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

 

Zadania realizowane są według przepisów Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 06 czerwca 1997 r. rozdział VIIa - System dozoru elektronicznego.

Obecnie Dział Dozoru Elektronicznego w Areszcie Śledczym w Olsztynie składa się z dziewięciu funkcjonariuszy i dwóch pracowników cywilnych, którzy wchodzą w skład czterech Patroli Dyżurnych pracujących całodobowo w systemie zmianowym i są dowodzeni przez kierownika działu.

 

          Zadania jakie wykonują to przede wszystkim: sprawdzanie warunków technicznych, instalacja i deinstalacja urządzeń monitorujących oraz interweniowanie w przypadku przekroczenia uprawnień przez osoby odbywające kary w systemie dozoru elektronicznego.

          Do listopada 2021 r. samochód Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Olsztynie przejechał ponad 375 tysięcy kilometrów. Wizyty funkcjonariuszy Systemu Dozoru Elektronicznego przeprowadzone były w pięciu województwach: warmińsko – mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko – pomorskim, pomorskim. Tylko w roku bieżącym  u 329 osób zainstalowano urządzenia monitorujące system dozoru elektronicznego.

        W Dziale Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Olsztynie posiadamy kadrę z wszechstronnym doświadczeniem zarówno na innych stanowiskach w Służbie Więziennej jak i osoby które mają bogate i wszechstronne umiejętności zawodowe zdobyte przed przystąpieniem do służby.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marek Niewiadomski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej