Zatrudnienie osób pozbawionych wolności stanowi ważną formę aktywizacji skazanych i jest uznawane za jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego. W śląskich więzieniach pracuje prawie co drugi skazany.

Skazani w miesiącu styczniu 2018 r. przy pracach na cele społeczne oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego przepracowali prawie 20 tysięcy roboczogodzin (19336). Szacunkowa wartość tych prac to 241700, zł.

zobacz galerię zdjęć

Powszechność zatrudnienia skazanych w okręgu katowickim sukcesywnie wzrasta i obecnie (stan na 28.02.2018r.) wynosi 47,65%. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia skazanych odnotowano w AŚ Częstochowa (i OZ Wąsosz) – 62,6%, AŚ Bielsko Biała - 54% oraz ZK Jastrzębie Zdrój - 52,4%.

Na dzień 28.02.2018r. w jednostkach okręgu katowickiego było zatrudnionych 3057 osadzonych, z czego nieodpłatnie 1720 osadzonych, w tym 171 skazanych świadczyło pracę na cele społeczne na rzecz samorzadu terytorialnego, OPP i prace charytatywne.

Zatrudnienie odpłatne kształtuje się następująco: ogółem 1337 osadzonych, w tym:

- w przywięziennych przedsiębiorstwach państwowych - 102

- zatrudnionych przez kontrahentów pozawięziennych -613

- zatrudnionych na rzecz jednostek organizacyjnych SW - 533

Wychodząc na przeciw tym ostatnim zamieszono poniżej warunki, które należy spełnić przy zatrudnieniu odpłatnym osób pozbawionych wolności.

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest do podania do wiadomości jednostki penitencjarnej poniższych danych:

1. NUMER NIP

2. NUMER REGON

3. ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W SKŁADKACH ZUS

4. ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKU WYDANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY

5. WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ( jeśli dokonano wpisu do rejestru)

6. ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOKUMENTY MOGĄ MIEĆ FORMĘ KOPII POTWIERDZONYCH ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Pozostałe wymagania stawiane kontrahentom:

1. Pisemne wystąpienie do dyrektora jednostki penitencjarnej z prośbą o zatrudnienia skazanych w prowadzonej przez siebie firmie.

2. Zapewnienie transportu dla skazanych do i z miejsca pracy.

3. Zapewnienie odzieży roboczej i posiłków profilaktycznych (zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).

4. Sporządzanie listy płac wg. podanego wzoru i przekazywanie jej do jednostki penitencjarnej w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (przy realizacji prac odpłatnych) .

5. Wpłacanie (w terminie do 5-go dnia każdego kolejnego miesiąca) wynagrodzenia za pracę skazanych, wykonywaną w poprzednim miesiącu (na kontro bankowe wskazane przez jednostkę penitencjarną).

6. Zapewnienie uzgodnionej stawki wynagrodzenia brutto, zapewniającej osadzonemu uzyskanie wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia pracowniczego.

7. Odprowadzanie składek od wynagrodzenia za pracę skazanych do ZUS w ramach realizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych w zakresie ubezpieczeń: emerytalnych, rentowych i wypadkowych.

8. Rozliczanie czasu pracy zgodnie z przepisami o czasie pracy, zawartymi w Kodeksie Pracy.

Zatrudniając skazanych podmiot zatrudniający podpisuje z Dyrektorem Jednostki penitencjarnej umowę o zatrudnieniu skazanych. Na podstawie zawartej umowy skazany kierowany jest do pracy (odpłatnej bądź nieodpłatnej) na rzecz kontrahenta.

Skazani mogą pracować nieodpłatnie przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, a także przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Podmiot zatrudniający zobowiązany jest do ubezpieczenia skazanych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku zatrudnienia skazanego na podstawie umowy o pracę bądź na innej podstawie prawnej, zatrudniający podpisuje z dyrektorem jednostki penitencjarnej porozumienie o warunkach realizacji umowy zawartej ze skazanym.

30 maja 2017r.  Minister Sprawiedliwości podpisał Rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, które określa zasady i tryb wypłaty przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, jak również udzielania pożyczek i dotacji podmiotom zatrudniającym skazanych.

Znowelizowana ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności przewiduje m.in. wprowadzenie rekompensaty dla przedsiębiorców z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, spowodowanych realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego – ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności.

Szczegółowe informacje: http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-sluzby-wieziennej/news,7601,rusza-refundacja-dla-firm.html

opr. mjr Justyna Siedlecka, fot. OISW Katowice

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej