W Zakładzie Karnym w Wierzchowie skazani uczestniczą w szkoleniu zawodowym ,, Brukarz”.

Kurs zawodowy realizowany jest w ramach projektu pn. ,, Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W kursie uczestniczy 12 skazanych. Szkolenie złożone jest z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczną rozbudowano o zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kurs pierwszej pomocy.

Celem projektu w ramach organizowanych kursów jest przekazanie skazanym nie tylko praktycznych umiejętności zawodowych, ale także umiejętności pozwalających na właściwe funkcjonowanie, tak w środowisku lokalnym, jak i na otwartym rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

 

 

Tekst, zdjęcia : kpt. Dorota Zwolańska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej