Podsumowanie roku ubiegłego oraz cele na 2020 rok były tematem rocznej odprawy kierownictwa Służby Więziennej.

W dniach 1-2 marca 2020 roku odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępców, kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych, komendantów ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, naczelnych kapelanów więziennictwa, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych oraz przedstawicieli związków zawodowych.

W trakcie odprawy omówiono m. in. program modernizacji służby, programy inwestycyjne oraz sztandarowy program „Praca dla więźniów”, rozwój SDE oraz inwestycje w ludzi pracujących w formacji.

Wiceminister Sprawiedliwości przedstawił priorytety działań i kierunki zmian proponowane przez resort w zakresie polityki karnej i funkcjonowania więziennictwa, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, ale też pozwolą na budowanie silnej formacji i pozytywnego wizerunku Służby Więziennej. Potwierdził projekt nowej ustawy modernizacyjnej dla Służby Więziennej na lata 2021-2024.

Praca dla więźniów

Efektem podjętych działań jest znaczny wzrost zatrudnienia skazanych. Przed wdrożeniem programu tj. na koniec 2015 roku zatrudnionych było 36 % skazanych. W roku 2019 - 56%. Oznacza to, że w wyniku podjętych działań zwiększono liczbę zatrudnionych o niemal 13 tys. skazanych. Skala wzrostu oraz osiągnięty obecnie poziom zatrudnienia jest najwyższy od 30 lat. Szczególnie pożądanym i osiągniętym efektem realizacji programu „Praca dla więźniów” było zwiększenie możliwości zatrudnienia odpłatnego. Wprowadzone przez rząd zmiany legislacyjne dotyczące, przede wszystkim potrąceń z wynagrodzeń skazanych znacząco zwiększyły, w ostatnich 3 latach, wpływy do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Funduszu Sprawiedliwości. W latach 2016-2019 oddano do użytkowania 31 nowoczesnych hal produkcyjnych, w których stworzono ponad 2,5 tys. nowych miejsc pracy.

Ważnymi dla resortu pozostają: inwestycja w kadrę, kolejna realizacja podwyżek uposażeń, ochrona prawna funkcjonariuszy oraz zmiany legislacyjne w kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej, usprawniające działanie i bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podsumował działania realizowane przez Służbę Więzienną w 2019 r. Podkreślił znaczenie inwestycji w kadrę. W roku ubiegłym każdy funkcjonariusz otrzymał średnio ok. 500 złotych na etat. Ponad 10 tys. funkcjonariuszy uzyskało awans na wyższe stanowisko służbowe. Usprawniono i zracjonalizowano politykę dodatków służbowych.

Rok 2020 pozostanie rokiem dalszego rozwoju i unowocześniania Służby Więziennej.

W związku z kontynuowaniem programu „Praca dla więźniów” planowane jest tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych, budowa kolejnych hal produkcyjnych i pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych.

W dalszej części odprawy dyrektorzy poszczególnych biur CZSW przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z nadzorowaną częścią służby oraz cele i zadania na rok bieżący.

por. Ryszard Mroczkowski

zdj.: chor. Dariusz Bielecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej