W dniach 28 września - 01 października 2021 roku w OSSW w Popowie odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa dotycząca zatrudnienia osadzonych.

Celem narady było omówienie aktualnych zadań skierowanych do realizacji przez służbę penitencjarną odpowiedzialną za zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz przedstawienie przebiegu programu „Praca dla więźniów”.

W trakcie spotkania każdy specjalista zajmujący się zatrudnieniem we właściwym OISW przedstawił rozpoczęte i planowane działania ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy, wskazał trudności w zwiększaniu zatrudnienia związane ze stanem pandemii, rotacją skazanych czy też zmniejszeniem populacji osób pozbawionych wolności.

Praca dla więźniów – zmiana na skalę europejską

Stopniowy wzrost zatrudnienia, skuteczniejsza resocjalizacja, większe wpływy na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz rozwój Przywięziennych Zakładów Pracy, finansowanie potrzeb służby to widoczne efekty programu.

Największy w Europie odsetek skazanych pracujących poza terenem zakładów zamkniętych oraz budowa coraz większej liczby hal produkcyjnych dostrzega również całe społeczeństwo.

Pozytywne strony programu doceniają także przedsiębiorcy prywatni, którzy zgłaszają coraz większe potrzeby w zatrudnieniu skazanych.

Resocjalizacja i rozwój gospodarczy

Praca jest najskuteczniejszym środkiem zmiany postawy skazanych. To dzięki pracy więźniowie uczą się dyscypliny, pracowitości i odpowiedzialności. Praca zabija nudę więzienną. Skazani przygotowują się na powrót do społeczeństwa.

Środki finansowe uzyskane z wynagrodzeń przeznacza się na m. in. na tworzenie nowych miejsc pracy, modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich profilu produkcji, czy też tworzenie i utrzymanie w zakładach karnych infrastruktury związanej z realizacją ustawowych zadań Służby Więziennej.

kpt. Ryszard Mroczkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej