Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu oraz p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 7 października 2021 roku podpisali porozumienie dotyczące zatrudnienia więźniów w Lasach Państwowych.

W dniu 7 października br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk i p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Tomasz Olszewski podpisali porozumienie regulujące istotne zasady obustronnej współpracy pomiędzy podmiotami jednostek budżetowych.

Nawiązana współpraca doskonale wpisuje się w założenia zainicjowanego w 2016 roku programu Ministerstwa Sprawiedliwości „Praca dla więźniów", co zwiększa możliwości zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Celem podjęcia wspólnych działań obu stron ukierunkowane zostały na osadzonych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych województwa dolnośląskiego, które będą oparte w szczególności na:

  • odpłatnym zatrudnieniu osadzonych;
  • współdziałaniu w przygotowaniu osadzonych do powrotu na wolność oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu przy realizacji programów związanych z readaptacją społeczną i zawodową;
  • współdziałaniu w działaniach edukacyjnych.

Spotkanie stron porozumienia zakończyła dyskusja nad możliwością zwiększenia zatrudnienia osadzonych w podmiotach współpracujących z RDLP, a tym samym wypracowania wspólnego długofalowego programu wpływającego na spadek bezrobocia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej