W związku z opublikowanym 9 stycznia br. w „Gazecie Wrocławskiej" artykułem Marcina Rybaka pt. "100 zł dla strażnika za seks z więźniarką" należy zauważyć, że wyłaniający się z niego obraz Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu jest nieobiektywny i nie oddaje w pełni istoty sytuacji.

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, prowadzenie w zakładach karnych i aresztach śledczych oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec skazanych oraz zapewnienie w jednostkach porządku i bezpieczeństwa. Służba Więzienna podejmuje szereg działań w zakresie zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego w trakcie odbywania kary, jak też zapobiegających przenikaniu na teren więzień przedmiotów niedozwolonych, niebezpiecznych i substancji psychoaktywnych. Dynamicznie zmieniające się zagrożenia, godzące w wykonywanie ustawowych zadań służbowych powodują, intensyfikowanie działalności ukierunkowanej na rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przypadków przekraczania uprawnień, nadużywania zajmowanego stanowiska i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz przestępstw popełnianych w związku z pełnioną służbą.

Funkcjonariusze Służby Więziennej podczas wykonywania obowiązków służbowych przestrzegają praw skazanych, kierują się zasadami humanitaryzmu i poszanowania godności. Specyfika naszej pracy, wymaga stałego kontaktu z najgroźniejszymi i najbardziej zdemoralizowanymi przestępcami. Z uwagi na to często stajemy się obiektem ich agresji – fizycznej i werbalnej, a także bezpodstawnych pomówień, będących swoistą zemstą za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

W każdym przypadku podejrzenia zachowania niezgodnego z prawem Służba Więzienna powiadamia organy postępowania karnego (Policję, Prokuraturę) i ściśle z nimi współpracuje w celu wyjaśnienia sprawy. Tak też dzieje się w przypadku opisanym w artykule, gdzie organom ścigania przekazano wszystkie doukmenty oraz zapisy z monitoringu, mogące pomóc w jak najszybszym zakończeniu postępowania. To Służbie Więziennej najbardziej zależy na rzetelnym i dokładnym wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i eliminowaniu ze swoich szeregów osób naruszających prawo. Należy jednak pamiętać o zasadzie domniemania niewinności. Próby ferowania wyroków, przed ich zapdanięciem w sądzie, jest krzywdzące dla Służby Więziennej.

Rzecznik prasowy kpt. Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej