W dniu 6 kwietnia we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. „Praca więźniów - remedium na rynku pracy" zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu oraz Dolnośląskich Pracodawców. O walorach ekonomicznych, resocjalizacyjnych i społecznych zatrudniania więźniów, potencjale zakładów karnych w tworzeniu infrastruktury produkcyjnej oraz problemach rynku pracy opowiedzieli specjaliści Okręgowego Inspektoratu SW i eksperci wybranych branż Konfederacji Lewiatan.

Wydarzenie otworzył płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy SW we Wrocławiu oraz Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

-Jak podkreślił płk Tomasz Raczyk, obecne rozwiązania w ramach Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy przynoszą wiele korzyści ekonomicznych dla podmiotów gospodarczych zatrudniających więźniów. Dodał, że Dolnośląska Służba Więzienna posiada niezwykle ciekawe tereny inwestycyjne, na których mogą powstać nowoczesne hale produkcyjne-

Konferencja miała na celu przybliżenie uczestnikom zagadnienie pracy więźniów w aspekcie nowelizacji przepisów kodeksu karnego wykonawczego, gwarantujące podmiotom zatrudniającym dodatkowy pakiet korzyści ekonomiczno-finansowych. Podczas konferencji poszukiwano odpowiedzi na pytania: czy zatrudnienie skazanych jest efektywne i opłacalne oraz czy wskutek zatrudnienia w osobowości więźniów zachodzą pozytywne zmiany o charakterze readaptacji społecznej. Temat przewodni konferencji został potraktowany bardzo kompleksowo, a próba zdefiniowania celowości programu Ministerstwa Sprawiedliwości "Praca dla więźniów" odbyła się na wielu płaszczyznach.

Do udziału w spotkaniu, obok stałych członków Konfederacji Lewiatan, zaproszono przedstawicieli grup kapitałowych związanych z regionalnym rynkiem pracy. W trakcie konferencji odbył się panel dyskusyjny nt. zasad zatrudniania skazanych oraz wymagań pracodawców wobec kandydatów do pracy- kpt. Dominika Kwiatkowska-Dąbrowska. Odniesiono się w nim również w sposób tematyczny do kryteriów strategicznych kierowania więźniów do prac w warunkach wolnościowych i działań więziennictwa dotyczących aktywizacji zawodowej skazanych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej zaakcentowali obszary potencjału pracowniczego oraz bogate doświadczenia więziennictwa związane ze współpracą z podmiotami gospodarczymi na Dolnym Śląsku. Drugą część spotkania poświęcono prezentacji terenów inwestycyjnych jednostek penitencjarnych. Prelekcję na temat warunków inwestycyjnych w Wołowie wygłosił ppłk Robert Kuczera - dyrektor zakładu karnego. Wystąpienie prelegenta przybliżyło słuchaczy do pojęcia budowy hal produkcyjnych w ramach środków Funduszu Aktywizacji Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Korespondującą prezentacje oraz dobre praktyki, będące inspiracją dla uczestników konferencji, przedstawił dyrektor Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu-płk Andrzej Stanejko.

W toku dyskusji zwrócono uwagę na przyjęty przez rząd projekt ustawy wchodzącej w skład przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakietu zmian dotyczących zatrudniania więźniów. W ocenie uczestników konferencji nowe rozwiązania ustawowe będą kluczowe dla zaspokojenia rynku pracy w zasoby kadrowe, dalszego rozwoju sektorów gospodarczych oraz obniżenia kosztów kary izolacyjnej. Dyskusja na temat walorów ekonomicznych, resocjalizacyjnych oraz nowoczesnych kierunków rozwoju systemu penitencjarnego zakończyła kolejny cykl spotkań poświęconych kampanii promującej rządowy program "Praca dla więźniów".

Tekst: kpt. Mariusz Jastrzębski

Zdjęcia: mł. chor. Piotr Polanowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej