Krajowe bariery formalno-prawne w pracy więźniów, zatrudnienie w świetle standardów międzynarodowych oraz ekonomiczne korzyści rządowego programu "Praca Więźniów" stanowiły główną tematykę konferencji naukowej, która odbyła się 25 listopada br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Konferencja naukowa pn. Zatrudnienie skazanych. W poszukiwaniu nowego modelu funkcjonowania instytucji izolacyjnych zgromadziła ponad 200 uczestników ze środowiska naukowego, samorządowego, jak i biznesowego. Uniwersytet Wrocławski gościł funkcjonariuszy Służby Więziennej z Polski oraz Republiki Czeskiej, przedstawicieli władzy rządowej m.in. Wojewodę Dolnośląskiego, wybitnych pracowników naukowych wśród których nie zabrakło Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawicieli samorządu, sądów, prokuratury, przedsiębiorców oraz działaczy i wolontariuszy instytucji pozarządowych, z którymi na co dzień współpracuje Służba Więzienna. Konferencję otworzyli organizatorzy Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk oraz prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego dr hab. Tomasz Kalisz.

Sympozjum miało na celu ukazanie całego wachlarza problemów i zadań związanych z organizacją pracy skazanych. Prezentowane doświadczenia międzynarodowe oraz krajowe była okazją do analizy związanej z szeroko rozumianymi zadaniami kary kryminalnej oraz dyskusji na temat czynników operacyjnego zarządzania instytucją izolacyjną. W problematykę wystąpień konferencyjnych wprowadzili: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Karol Kiczka oraz w imieniu Dyrektora Generalnego SW, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk.

Wykład inauguracyjny dotyczący zatrudnienia skazanych w świetle standardów międzynarodowych wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Szczygieł z Uniwersytetu w Białymstoku. Wybrane aspekty pracy skazanych w krajach europejskich omówiła dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Aresztu Śledczego w Libercu płk Jan Hladik, kończąc panel międzynarodowy, zaprezentował działalność czeskiej służby penitencjarnej a w szczególności rozwiązania systemowe związane z pracą więźniów. Do refleksji i dyskusji o sytuacji polskiego więziennictwa skłonił uczestników, zamykający pierwszą sesję, wykład płk. Andrzeja Leńczuka. Prelegent, rekomendując nowe płaszczyzny aktywizacji skazanych, zwrócił szczególną uwagę na korzyści płynące z wdrożonego rządowego programu "Pracy Więźniów" pozwalającego znacząco zwiększyć poziom powszechności zatrudnienia skazanych - Praca sprzyjająca zdobywaniu kwalifikacji zawodowych to jeden z najważniejszych środków oddziaływania za pomocą którego realizowane są cele wykonywania kary pozbawienia wolności. Objęcie jak największej grupy skazanych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi poprzez pracę stanowi istotny cel działania jednostek penitencjarnych - mówił płk Andrzej Leńczuk.

Drugą część konferencji rozpoczął pokaz multimedialny prezentujący korzyści ekonomiczne dla instytucji non profit oraz przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności. Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie ppłk Ireneusz Placety jako pierwszy w tej części sesji plenarnej mówił o barierach formalno-prawnych w realizacji zatrudnienia skazanych. W swoim wystąpieniu prelegent zaakcentował zmianę części aktów normatywnych upraszczających m.in. procedurę kierowania skazanych do zatrudnienia. Swoistym podsumowaniem rozważań konferencyjnych był referat dr hab. Tomasza Kalisza. W oparciu o wyniki badań własnych związanych z organizacją zatrudnienia skazanych przedstawił on wielowymiarowe funkcje pracy więźniów wskazując przy tym, że zatrudnienie nie jest czynnikiem gwarantującym automatycznie zmianę postaw skazanych.

Organizatorzy konferencji naukowej podejmując dyskusję na temat pracy więźniów zwrócili uwagę, nie tylko na walory resocjalizacyjne, ale również na cele ekonomiczne oraz zadania edukacyjne i zdrowotne. Tak postrzegane zatrudnienie skazanych, wspomagane przez instytucje zewnętrzne może przynieść szansę na uzyskanie rzeczywistej poprawy sytuacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne.

Tekst: kpt. Mariusz Jastrzębski

Zdjęcia: Piotr Polanowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej