Dolnośląska Służba Więzienna w tym roku obejmie wsparciem 192 beneficjentów w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Do końca 2020 roku więziennictwo planuje przeszkolić 2700 skazanych - to prawie 24% populacji więźniów na Dolnym Śląsku. 84,28% środków finansowych na doskonalenie zawodowe dofinansuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Europejski Fundusz Społeczny koncentruje się na działaniach dotyczących m.in. przygotowania i wdrażania reform w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej, edukacji i funkcjonowania administracji publicznej. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu oraz 10 jednostek penitencjarnych na Dolnym Śląsku od początku trwania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do końca 2016r. przeznaczy na ten cel prawie 0,5 mln złotych, z czego tylko 15,72% pochodzić będzie z rodzimego budżetu. Alokacje środków finansowych na realizację 225 kursach do końca 2020r. szacuje się na poziomie 7 mln złotych.

Projekt zakłada wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Ekspansywność Służby Więziennej w obszarze praktycznej aktywizacji więźniów jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynku pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych. Zakłada się, że 56 % absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, które będzie miało charakter zarówno nieodpłatny na rzecz samorządów terytorialnych, jak również odpłatny na rzecz podmiotów gospodarczych.

Realizacja projektu przygotuje dodatkowo skazanych, w tym niepełnosprawnych do podjęcia pracy w 4 halach produkcyjnych, wybudowanych na terenie więzień ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Adresatami szkoleń w pierwszej kolejności są skazani nie posiadający żadnego wykształcenia oraz mających przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Osoby posiadające wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe, ale nie pracujące dotychczas w wyuczonych profesjach będą kolejną docelową grupą objętą wsparciem w latach 2017-2020.

Blisko 21% skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na Dolnym Śląsku nie posiada wykształcenia podstawowego - co stawia tę grupę w niezmiernie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zdobycie kwalifikacji zawodowych korespondujących z aktualnymi potrzebami pracodawców przyczyni się nie tylko do zmniejszenia bezrobocia wśród skazanych, ale zwiększy również szansę na readaptację do społeczeństwa po zakończeniu izolacji więziennej, w tym głównie na rynek pracy.

Tekst: kpt. Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej