Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Płońsk. Porozumienie stanowi podwaliny współdziałania w zakresie aktywizacji osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych i prowadzenia oddziaływań penitencjarnych poprzez pracę, popularyzację postaw ekologicznych, prospołecznych oraz obywatelskich.

23 sierpnia 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa Płońsk, odbyło się spotkanie przedstawicieli Służby Więziennej okręgu warszawskiego i Nadleśnictwa Płońsk. Służbę Więzienną reprezentował ppłk Grzegorz Mazur – Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku. Gospodarzem spotkania był Pan Tomasz Józwiak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Pan Waldemar Magiera, przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz pracownicy Nadleśnictwa.

Współpraca z Lasami Państwowymi

Zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Płońsk jest następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i prowadzenia oddziaływań w zakresie readaptacji społecznej skazanych. Głównym celem podpisanego porozumienia pomiędzy płocką jednostką penitencjarną i Nadleśnictwem jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez zatrudnienie, propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw.

Wspólne korzyści

Współpraca więzienników z leśnikami przynosi szereg wymiernych korzyści dla obu instytucji, czego przykładem jest chociażby zorganizowana przez płockich więzienników akcja porządkowania Mogił Powstańczych w gostynińskim lesie (czyt.: Praca i edukacja w gostynińskim lesie). Służba Więzienna angażując skazanych do aktywności na rzecz Lasów Państwowych – poprzez zatrudnienie osób skazanych, działania edukacyjne i resocjalizacyjne – wspiera proces readaptacji osób pozbawionych wolności. Leśnicy zyskują odpowiednio przygotowanych osadzonych, którzy wykonując proste prace leśne, szkółkarskie i porządkowe nabywają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów, gospodarki leśnej i przyrody. Jesteśmy przekonani, że zawarte porozumienie będzie początkiem realizacji kolejnych przedsięwzięć, zwiększających efektywność procesu resocjalizacji a także dbania o przyrodę i leśne zasoby naturalne.  

Opracowanie: OISW Warszawa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej