Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie jest partnerem projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”. W ramach projektu zrealizowaliśmy kolejne inicjatywy.

Projekt nr NMF/PA20/027 pn. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” jest finansowany z Programu „Sprawy Wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji.

Baner projektu Synergia działania służb kluczem do&nbspbezpiecznego jutra

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie jest partnerem projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”. W ramach projektu zrealizowaliśmy kolejne inicjatywy.

The District Inspectorate of the Prison Service in Warsaw is a partner of the project " Synergy of the services as a key to a safe tomorrow ". As part of the project, we have implemented further initiatives.

Logo Programu Norway Grants

Warsztaty z zakresu komunikacji z ofiarami przestępstw

W   dniach 01 i 02.03 oraz 29.03 2022 r. odbyły się warsztaty z zakresu empatycznej komunikacji z ofiarą przestępstwa, które poprowadziły podinsp. Krystyna Woźniak oraz sierż. szt. Ewelina Rejnis z Wydziału Psychologów KWP w Łodzi. W szkoleniach wzięło udział 100 funkcjonariuszy policji w Łodzi i Radomiu, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: charakterystyka procesu wiktymizacji ofiary przestępstwa handlu ludźmi, psychologiczny profil ofiary przestępstwa handlu ludźmi, mechanizmy psychopatologiczne wpływające na reakcje ofiary HL, emocje i potrzeby ofiar przestępstwa, przestępstwo jako sytuacja trudna/traumatyczna, skutki bezpośrednie i długotrwałe doświadczenia przestępstwa handlu ludźmi, postępowanie z ofiarą – cudzoziemcem i ofiarą małoletnią, jak dbać o siebie w pracy obciążonej intensywnymi emocjami.

Workshops in the field of communication with crime victims

On 1st and 2nd, and on 29th March 2022, workshops in the area of empathic communication with crime victims were held, led by major Krystyna Woźniak and chief sergeant Ewelina Rejnis from the Department of Psychologists at the Regional Police Headquarters in Łódź. 100 officers of the Police in Łódź and Radom, the Border Guard and the Prison Service participated in the training. The following issues were discussed during the training: characteristics of the victimization process of victims of trafficking in human beings, psychological profile of victims of trafficking in human beings, psychopathological mechanisms influencing the reactions of victims of THB, emotions and needs of crime victims, crime as a difficult/traumatic situation, direct effects and long-term experience of the trafficking in human beings crime, dealing with victims – foreigners and minor victims, how to take care of oneself at work burdened with intense emotions.

Logo Programu Norway Grants

Szkolenie z zakresu podstaw prawnych i legalności zatrudnienia cudzoziemców

W dniach 23.02.2022r. i 09.03.2022 r. odbyły się szkolenia on-line z zakresu podstaw prawnych i legalności zatrudnienia. Zostały one przeprowadzone przez panią Urszulę Wojciechowską z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi i chor. szt. Annę Miecznikowską z Placówki Straży Granicznej w Łodzi. W szkoleniach wzięło udział 100 funkcjonariuszy policji z Łodzi, Radomia, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Podczas szkolenia funkcjonariusze zostali zaznajomieni z drogą legislacyjną zatrudniania cudzoziemców na terenie RP. Podczas szkolenia omówione zostały takie zagadnienia jak: podział cudzoziemców ze względu na dostęp do rynku pracy, podstawy prawne uprawniające do wykonywania pracy na terenie RP, dokumenty uprawniające do wykonywania pracy cz. 1, obowiązujące przepisy dot. powierzania wykonywania pracy przez cudzoziemców w czasie pandemii COVID -19, sankcje karne za nielegalne wykonywania pracy, praca przymusowa – handel ludźmi, kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w praktyce.

Training in the field of legal grounds and legality of employment of foreigners

On 23rd February 2022 and on 9th March 2022, on-line training courses in the domain of legal grounds and legality of employment of foreigners took place. They were carried out by Ms. Urszula Wojciechowska from the District Labour Inspectorate in Łódź, and by staff warrant officer Anna Miecznikowska from the Border Guard Outpost in Łódź. 100 Police officers from Łódź, Radom, the Border Guard and the Prison Service participated in the training. During the training, the officers were acquainted with the legislative process of employing foreigners in the territory of the Republic of Poland. During the training, some issues were commented – such as: the division of foreigners according to access to the labour market, legal grounds authorizing to perform work in the territory of the Republic of Poland, documents authorizing to perform work – part 1, the applicable regulations on entrusting work by foreigners during the COVID -19 pandemic, penal sanctions for illegal performing of work, forced labour – trafficking in human beings, control of the legality of employment of foreigners in practice.

Logo programu Norway grants

Warsztaty online  ze specjalistycznego angielskiego słownictwa prawno-policyjnego

W okresie od 09 do 15 grudnia 2021r. w ramach projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” finansowanego z NMF na lata 2014-2021 zostały przeprowadzone szkolenia on-line z języka angielskiego w formie e-learningu. Warsztaty obejmowały zakres prawno-policyjny języka angielskiego na poziomie zaawansowania A1 i B1. Na etapie planowania szkoleń i poszczególnych przedsięwzięć związanych z niniejszym projektem szkolenie z języka angielskiego miało obejmować dwa dni szkoleniowe dla 3 grup szkoleniowych po 8 godzin w trybie stacjonarnym, jednak  w związku z sytuacją pandemiczną panującą w kraju została podjęta decyzja o zmianie formy szkolenia na warsztaty prowadzone w trybie on-line. Szkolenie odbyło się przy użyciu platformy e-learningowej Cisco WEBEX. Administratorem i moderatorem szkolenia z ramienia KWP w Łodzi był kom. Włodzimierz Lesiewicz. Po przeprowadzonym szkoleniu każdemu uczestnikowi  przesłano materiały w formie elektronicznej obejmujące zakres szkolenia oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu z języka angielskiego, który zostały przesłane pocztą do jednostek nadrzędnych uczestników na ręce kierowników komórek organizacyjnych. W toku całego cyklu szkoleniowego - trzy warsztaty (sześciu dni szkoleniowych) zostało przeszkolonych łącznie 100 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej.

On-line workshops on specialized English law and police vocabulary

From 9th to 15th December 2021, as part of the project entitled “Synergy of the services as a key to a safe tomorrow”, financed by the Norway Grants Financial Mechanism for the years 2014-2021, on-line English training courses – in the form of e-learning, were conducted. The workshops covered the scope of the legal and police English language at the A1 and B1 fluency levels. At the stage of planning of the training and individual projects related to this project, the English language training was to cover two training days for 3 training groups of 8 hours in the intramural mode, but due to the pandemic situation in the country – the decision was made to change the form of training into workshops conducted on-line. The training was conducted by means of the Cisco WEBEX e-learning platform. Lieutenant Włodzimierz Lesiewicz was the administrator and moderator of the training on behalf of the Regional Police Headquarters in Łódź. After the training, each participant was sent electronic materials covering the scope of the training and a certificate confirming participation in the English language training, and those certificates were sent by post to the participants' superior entities – to the heads - of organizational units. During the entire training cycle – three workshops (including six training days), a total of 100 officers of the Police, Border Guard and Prison Service were trained.

Logo programu Norway Grants

Warsztaty z zakresu wymiany informacji i zwalczania handlu ludźmi

W dniach 18-28.10.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Straży Granicznej w Otwocku (OSzK Strażnica) odbyło się szkolenie dla 100 uczestników projektu z zakresu podnoszenia świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi, podniesienia standardu wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi, w tym małoletnim ofiarom handlu ludźmi oraz poprawy skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk. Szkolenie miało także na celu podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa, pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Wszystkie poruszane tematy prowadzone były w formie wykładów i prezentacji z dyskusją i poprzedzone wręczeniem uczestnikom i prelegentom materiałów  szkoleniowych w postaci notatnika i długopisu oraz materiałów informacyjnych dot. handlu ludźmi celem dystrybucji w swoich macierzystych komórkach i jednostkach organizacyjnych. Prelegentami byli zarówno przedstawiciele parterów projektowych, przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Biura Międzynarodowej Komendy Głównej Policji oraz Pani Magdalena EL-GHAMARI wykładowca Collegium Civitas, ekspert ds. terroryzmu, bezpieczeństwa kulturowego, islamu, prowadzenia operacji militarnych w odmiennym środowisku kulturowym – High Risk Area.

Łącznie przeszkolono i przygotowano do wizyt studyjnych 100 osób, w tym 65 funkcjonariuszy Policji, 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 5 funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Workshops in the field of information exchange and combating trafficking in human beings

From 18th to 28th October 2022, in the Border Guard Training and Conference Centre in Otwock (OSzK Strażnica), training for 100 participants of the project was held – in the area of raising awareness of the phenomenon of trafficking in human beings, raising the standard of support provided to victims of trafficking in human beings – including minors victims of trafficking in human beings, and improving the effectiveness of the institutions responsible for prosecuting the crime of human trafficking through the improvement of legal tools, structures and implementation of best practice. The training was also aimed at improving the qualifications of representatives of institutions and organizations involved in counteracting trafficking in human beings and supporting victims of this crime, extending knowledge on the phenomenon of trafficking in human beings and the effectiveness of undertaken actions, and strengthening international cooperation. All commented topics were elaborated in the form of lectures and presentations with discussions, and preceded by providing the participants and speakers with training materials in the form of notebooks and pens as well as with information materials on trafficking in human beings for distribution in their home organizational units and entities. The speakers were as follows: representatives of the project partners, representatives of the National Prosecutor's Office, the International Police Cooperation Bureau at the National Police Headquarters, and Ms. Magdalena EL-GHAMARI – a lecturer at the Collegium Civitas, an expert on terrorism, cultural security, Islam, and conducting military operations in an unusual cultural environment (High Risk Area).

In total, 100 persons were trained and prepared for the study visits, including: 65 Police officers, 30 officers of the Border Guard, 5 officers of the Prison Service.

Logo programu Norway grants

Konferencja otwierająca projekt

W dniach 22-23 września 2021 r. na terenie województwa łódzkiego, w kompleksie hotelowo-konferencyjnym „Czarny Staw” w Józefowie koło Łodzi odbyła się Konferencja otwierająca wspólny projekt realizowany przez KWP w Łodzi wraz z partnerami pn. „Synergia służb kluczem do bezpiecznego jutra”. O konferencji: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-warszawie-synergia-dzialania-sluzb-kluczem-do-bezpiecznego-jutra

Projekt nr NMF/PA20/027 jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”.

Celem projektu jest  zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w tym handlu ludźmi oraz przestępstw ze względu na płeć.

Całkowita wartość projektu to 259 927 EUR z czego dofinansowanie otrzymane od Norwegii wynosi 85% wartości projektu, tj. 220 938 EUR. Pozostałe koszty w wysokości 38 989 EUR finansowane są z budżetu państwa. Okres realizacji projektu: lipiec 2021 - grudzień 2022

Conference opening the project

On 22nd-23rd September 2021, in the Region of Łódź, in the “Czarny Staw” (“Black Pond”) hotel and conference complex in Józefów near Łódź, a conference was held to open a joint project, implemented by the Regional Police Headquarters in Łódź together with partners, entitled “Synergy of the services as a key to a safe tomorrow”. About the conference: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-warszawie-synergia-dzialania-sluzb-kluczem-do-bezpiecznego-jutra

The project no. NMF/PA20/027 is financed by the Norway Grants Financial Mechanism 2014-2021 from the “Home Affairs” Programme – the thematic area: “International Police Cooperation and Combating Crime”. The aim of the project is to increase the efficiency of operation and cooperation of the law enforcement agencies in combating cross-border crime and organized trafficking, including trafficking in human beings and offenses based on gender.

The total value of the project is 259.927 EUR – of which the funding received from Norway comprises 85% of the project value, i.e. 220.938 EUR. The rest of the costs, amounting to 38.989 EUR, are financed from the state budget. The project implementation period: July 2021 – December 2022

                                                                                                                                                                                                                                                              

www.eog.gov.pl  www.fundusze.mswia.gov.pl

Logo programu Norway grants

Translation: Paweł Zakrzewski
Źródło: Policja Łódzka
Opracowanie: ppor. M. Pikulski 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej