Do końca sierpnia br. niemal 600 osób odbywających karę w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie zdobyło nowy zawód w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (PO WER).

Aktywizacja zawodowa skazanych

Służba Więzienna inicjuje przedsięwzięcia mające na celu płynne oraz aktywne odnalezienie się więźniów na rynku pracy po opuszczeniu jednostek penitencjarnych. W bieżącym roku w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie zrealizowano 50 szkoleń kursowych w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, w których uczestniczyło 596 osób odbywających karę pozbawienia wolności. Do końca bieżącego roku zaplanowanych jest 38 kolejnych szkoleń, które pozwolą zdobyć nowy zawód grupie 456 osadzonych. Celem "Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" (POWER) 2014-2020 jest podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Program jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz stanowi uzupełnienie rządowego Programu Pracy Więźniów. Dzięki kursom zawodowym w ramach PO WER skazani mają okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, uczą się również technik aktywnego poszukiwania pracy i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nowy zawód szansą na nowe życie

Tym co wyróżnia realizowany przez Służbę Więzienną projekt, jest założenie, że większość absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Zatrudnienie ma charakter zarówno odpłatny - na rzecz zewnętrznych kontrahentów, jak również nieodpłatny – na rzecz samorządów terytorialnych, fundacji, stowarzyszeń i lokalnej społeczności. Wybrane kursy zawodowe dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach podległych OISW w Warszawie skupiają się wokół zawodów deficytowych występujących we wszystkich powiatach województwa mazowieckiego, takich, na które występuje wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy. W ramach PO WER w jednostkach podległych OISW w Warszawie zrealizowano już kursy kształcące w zawodach: glazurnik, elektryk, krawiec – szwacz, zbrojarz – betoniarz, monter ociepleń budynków, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik terenów zielonych, fryzjer, brukarz, hydraulik, malarz, kucharz, operator usług utrzymania czystości oraz spawacz metodami MIG i MAG. Barierą powodującą problem ze znalezieniem pracy jest brak odpowiednich kwalifikacji i wymaganego doświadczenia zawodowego. Absolwenci kursów zawodowych znajdują zatrudnienie w wyuczonych zawodach jeszcze podczas pobytu w izolacji penitencjarnej, jednocześnie zdobywając doświadczenie niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Resocjalizacja przez pracę

Praca jako jeden z najważniejszych środków oddziaływań w resocjalizacji osób pozbawionych wolności umożliwia skazanym nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, niweluje skutki wykluczenia oraz sprzyja społecznej readaptacji osadzonych. Praca uczy skazanych systematyczności, punktualności, samodyscypliny oraz poprawia poczucie własnej wartości. Praca nieodpłatna, którą wykonują więźniowie na rzecz instytucji, ośrodków opiekuńczo - leczniczych, stowarzyszeń i fundacji to dla osadzonych próba przywrócenia ich społeczeństwu i rekompensaty za popełnione błędy. Praca zawodowa jest podstawowym celem rozwojowym jednostki, formą aktywności życiowej osoby dorosłej, a w wymiarze psychologicznego doświadczenia codzienności - miarą osiągnięć, bezpieczeństwa, a także jakości życia. Wsparcie aktywizacji zawodowej skazanych należy do najistotniejszych zadań Służby Więziennej. Wykonywanie pracy zarobkowej przez osoby pozbawione wolności ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego procesu readaptacji społecznej. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyna się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i powoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Więcej o Programie: PO WER

Opracowanie ppor. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej