To kolejna instytucja administracji państwowej, z którą współpracuje Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie.

Współdziałanie  z korzyścią dla obu stron

Podpisane przez ppłk Ryszard Chruściel Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie oraz Jarosława Grzelaka Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie porozumienie przewiduje między innymi : współdziałanie w zakresie organizowania szkoleń, wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystywania taktyki i techniki interwencji oraz poszukiwań z udziałem psów specjalnych.

Kolejne miejsca zatrudnienia skazanych  

Jak stwierdził dyrektor Grzelak, podpisane porozumienie umożliwi zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych w okręgu szczecińskim w placówkach podległych Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Tekst i zdjęcia : mjr Sebastian Matuszczak

 

Do czasu utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej organy administracji skarbowej były podzielone na: administrację podatkową (16 izb skarbowych, 400 urzędów skarbowych), Słuzbe Celną (16 izb celnych, 45 urzędów celnych, 143 oddziały celne) i kontrolę skarbową (16 urzędów kontroli skarbowej). Te trzy piony funkcjonowały niezależnie od siebie, co prowadziło do rozproszenia i opóźnienie wykonywania zadań. System ten funkcjonował w Polsce niezmiennie od 30 lat. 16 listopada 2016 r. Sejm przyjął ustawę o połączeniu tych organów w jednolitą formację.

Głównym zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest pobór należności podatkowych i celnych oraz kontrola prawidłowości realizacji obowiązków związanych z daninami publicznymi.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej