7 września 2018 r. w sali rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”.

Konferencja poświęcona była projektom realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim, nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W konferencji aktywnie uczestniczyła szczecińska Służba Więzienna.

 

Znaczenie środków europejskich

W konferencji uczestniczyli miedzy innymi: Wiceprezydent Szczecina Maciej Pawlicki, przedstawiciele MRPiPS, Zachodniopomorska Komenda OHP, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, podmioty realizujące projekty, potencjalni beneficjenci oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Justyna Borzym, która rozpoczęła konferencję w swoim wystapieniu wskazała na znaczenie środków europejskich w niwelowaniu różnic społecznych, omówiła wykorzystywanie środków w regionie zachodniopomorskim, szczególnie podziękowała Służbie Więziennej za zaangażowanie w realizację kursów dla osób pozbawionych wolności w ramach programu POWER.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie, płk Piotr Warenik przedstawił misję i zadania Służby Więziennej. Podkreślił znaczenie pracy skazanych jako podstawowego środka oddziaływań penitencjarnych, wskazał na korzyści wynikające z udziału skazanych w kursach zawodowych w ramach POWER, jako wsparcie programu „Praca dla więźniów”.

Działania w ramach programu POWER w okręgu szczecińskim

Podczas konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne. W pierwszej części poświęconej gwarancji dla młodzieży i włączenia społecznego omówiono projekty realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie, Anna Surmacz oraz mjr Sebastian Matuszczak zaprezentowali działania podejmowane w ramach projektu realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w jednostkach penitencjarnych okręgu szczecińskiego oraz efekty wdrażania programu „Praca dla więźniów”.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, OISW w Szczecinie realizuje projekt pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Wsparciem w pierwszej kolejności obejmowani są skazani, którzy nie posiadają żadnego wykształcenia, nieodległy koniec odbywania kary, zainteresowani nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Udział osadzonego w projekcie zwiększa jego szanse na rynku pracy po opuszczeniu izolacji penitencjarnej. W jednostkach penitencjarnych okręgu szczecińskiego przeprowadzono m.in. cykle szkoleniowo-aktywizacyjne dotyczące różnych specjalności zawodowych na rynku pracy : brukarz, pomocnik kucharza, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, opiekun osób starszych i przewlekle chorych, fryzjer męski, kelner, operator wózka widłowego, monter sieci elektrycznych do 1kV, zagospodarowanie terenów zielonych, robotnik w przemyśle przetwórstwa spożywczego, konserwator powierzchni płaskich, konserwator terenów zielonych.  W tym priorytetowy opiekuna osób starszych. Od początku trwania projektu do końca ubiegłego roku zrealizowano 111 kursów zawodowych, uczestniczyło w nich 1332 więźniów. Średnie zatrudnienie po kursach wyniosło 53 % (stan na dn. 31.08.2018 r.)  . Projekt POWER stanowi doskonałe uzupełnienie dla realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służbę Więzienną programu „Praca dla więźniów”.

Kierunki wsparcia unijnego – nowe szanse i mozliwości

Podczas pozostałych sesji dyskutowano o ekonomii społecznej oraz wsparciu osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia unijnego oraz zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat możliwości, korzyści i szans rozwojowych dla osób z różnych obszarów społecznych jakie wynikają z zastosowania środków z Funduszy Europejskich.

Tekst : mjr Sebastian Matuszczak

Zdjęcia : ppor. Jacek Ćwiertnia

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej