W siedzibie Sądu Okręgowego w Rzeszowie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyli również funkcjonariusze Służby Więziennej z podkarpackich jednostek penitencjarnych.

Rada koordynuje działalność stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, dokonuje oceny polityki penitencjarnej, a także inicjuje i wspiera badania naukowe służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych. Do zakresu działań Rady należy m.in. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych, opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom.

Listopadowe posiedzenie Rady było spotkaniem podsumowującym działalność Rady w mijającym roku. Nic więc dziwnego, że w trakcie obrad zostały przedstawione wnioski z dotychczasowych działań. W imieniu Członków Rady specjalne podziękowania za współpracę złożono na ręce dr Ewy Leniart – obecnie poseł na Sejm RP a dotychczas Wojewody Podkarpackiego. Tematyka bieżącego posiedzenia była poświęcona aktualnym problemom współczesnej penitencjarystyki. Prof. dr hab. Czesław Kłak – sędzia Trybunału Stanu i członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości w ramach wprowadzenia omówił pożądane kierunki zmian prawa karnego wykonawczego. Wśród innych poruszanych tematów znalazły się zagadnienia dotyczące struktury przestępczości nieletnich w latach 2010-2018, współpracy kuratorów z instytucjami a także doświadczenia ze współpracy polsko - amerykańskiej na rzecz rozwoju penitencjarystyki.

W części przygotowanej przez przedstawicieli Służby Więziennej, mjr Bożena Ulidowska – specjalista ds. penitencjarnych OISW w Rzeszowie omówiła zagadnienia związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i readaptacji społecznej sprawców przestępstw z art. 148 kk. Mjr Barbara Rymut – kierownik oddziału terapeutycznego Zakładu karnego w Rzeszowie - poświęciła swoje wystąpienie doświadczeniom w zakresie problemów motywacji do terapii sprawców przestępstw z art. 197 – 203 kk wynikających z niejednoznacznej diagnozy zaburzeń preferencji seksualnej. Ostatnia część posiedzenia dotyczyła readaprtacji społecznej kobiet i specyfice oddziaływań terapeutycznych wobec kobiet uzależnionych od alkoholu. Wnioski w tym zakresie wynikające z wieloletniej pracy ze skazanymi kobietami przedstawił mjr Dariusz Kozioł z Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Tekst, foto: Jarosław Wójtowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej