W dniu dzisiejszym w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisane zostało porozumienie o współpracy w sytuacjach kryzysowych pomiędzy Służbą Więzienną i administracją rządową w województwie.

Dziś w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, podpisano porozumienie regulujące zasady i zakres współpracy w sytuacjach kryzysowych pomiędzy wojewódzką administracją zespoloną a jednostkami penitencjarnymi na terenie Podkarpacia. W imieniu władz wojewódzkich dokument sygnowała Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki zaś naszą formację reprezentował płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. Podpisanie odbyło się w obecności Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – gen. Jacka Kitlińskiego. W uroczystości wzięli również udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch i prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak - członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Dokument w sposób szczegółowy precyzuje kwestie wymiany informacji pomiędzy sygnatariuszami, zasady udzielania pomocy przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej organom administracji rządowej z terenu województwa podkarpackiego w przypadku zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu, wymagających podjęcia działań ratowniczych oraz porządkowych. Ustala tryb i reguły udzielania nieodpłatnego zatrudnienia osadzonych przy pracach mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Reguluje również zasady upowszechniania wśród skazanych wiedzy z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem pomocniczym wojewody w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Do jego podstawowych zadań należy m.in. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz koordynacja działań określonych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego. Podpisane porozumienie ujmuje w ramy formalne współpracę prowadzoną od wielu lat pomiędzy Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Służbą Więzienną na Podkarpaciu.

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: dzięki uprzejmości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej