W miniony piątek, 9 czerwca 2017 roku, w siedzibie Sądu Okręgowego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Służba Więzienna zaprezentowała główne założenia i perspektywy programu „Praca dla więźniów”.

Posiedzeniu Rady Terenowej przewodniczył Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Borek. Wykład inaugurujący posiedzenie, dotyczący grup ryzyka powrotu do przestępstwa w rozumieniu art. 169b kkw, wygłosił prof. Czesław Kłak - Dziekan Kolegium Prawa WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości.
Dr Monika Badowska-Hodyr reprezentująca Katedrę Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiła zagadnienie poczucia sensu życia z perspektywy społecznej readaptacji osób odbywających kary długoterminowe. Pan Mateusz Kutrzeba, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie omówił działania podejmowane przez Urząd w zakresie poradnictwa zawodowego dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.

Duża część posiedzenia Rady Terenowej poświęcona była zagadnieniu pracy skazanych i funkcjonowaniu programu „Praca dla więźniów” na Podkarpaciu. Główne założenia programu i działania podjęte przez Służbę Więzienną w naszym województwie omówiła mjr Bożena Ulidowska – specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie. Działania podejmowane bezpośrednio w jednostce, problemy związane z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności jak również wynikające z tej formy resocjalizacji korzyści przedstawił na przykładzie Aresztu Śledczego w Nisku ppłk Jerzy Bassa – dyrektor niżańskiej jednostki penitencjarnej. Nie zabrakło również głosu na temat realizacji programu „Praca dla więźniów” w specyficznych warunkach bieszczadzkich zakładów karnych. Problematyka ta została przedstawiona członkom Rady przez panią ppr. Katarzynę Szostak z Zakładu Karnego w Łupkowie.

Tekst: Jarosław Wójtowicz
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej