W dniu 14 stycznia, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia prof. Katarzynie Kaczmarczyk – Kłak Srebrnego Krzyża Zasługi, nadanego postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 28 września 2018 r.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek, dyrektorzy wszystkich jednostek penitencjarnych z obszaru województwa podkarpackiego, a także licznie zgromadzeni funkcjonariusze Służby Więziennej, wzięli udział na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego w uroczystości wręczenia Pani prof. Katarzynie Kaczmarczyk – Kłak Srebrnego Krzyża Zasługi, nadanego postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 28 września 2018 r. Uroczystość odbyła się w dniu 14 stycznia 2019 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Odznaczenie przyznane zostało za zasługi w działalności naukowej i dydaktycznej na wniosek Wojewody Podkarpackiego. Wręczając odznaczenie Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart zwróciła uwagę na istotny dorobek naukowy Pani Profesor Katarzyny Kaczmarczyk – Kłak, a także na uznanie i autorytet,  jakim cieszy się Odznaczona w środowisku naukowym, jak również wśród administracji rządowej i służb mundurowych. Jak podkreśliła Wojewoda – kolejne już odznaczenie państwowe dla Pani Profesor Katarzyny Kaczmarczyk – Kłak dowodzi, że jej praca jest doniosła społecznie, odgrywając istotną rolę zarówno w zakresie rozwoju nauk prawnych, jak i dla podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Wydarzenie zgromadziło także licznie przybyłych zaproszonych gości, m.in. Marię Kurowską, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, która w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego, Marszałka Województwa oraz własnym pogratulowała prof. Katarzynie Kaczmarczyk – Kłak nadanego oznaczenia, podkreślając zasługi Pani Profesor dla nauk prawnych, a także pełną zaangażowania pracę naukowo-dydaktyczną, docenianą zarówno w kraju, jak i za granicą, mającą istotne znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego. W uroczystości wzięli także udział m.in.: Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty, płk Mariusz Stopa, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, st. bryg. Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, insp. Tadeusz Szymanek, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, dr inż. Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Monika Urbaniak, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, SSR dr Marcin Dudzik, Komisarz Wyborczy w Rzeszowie, SSR dr Beata Bury, Komisarz Wyborczy w Rzeszowie, Krystyna Worek, Kurator Okręgowy w Rzeszowie, Witold Krupa, Zastępca Kuratora Okręgowego w Rzeszowie, a także sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa podkarpackiego.

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak jest specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa UE, prawa karnego (ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnych aspektów odpowiedzialności karnej) oraz prawnych aspektów bezpieczeństwa państwa. Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografii Prawo łaski w Polce na tle porównawczym. Dawniej i współcześnie (2013), a także artykułów konstytucyjnych uwarunkowań klauzuli sumienia, prerogatyw głowy państwa, administracyjnych kar pieniężnych. Jest autorką 60 opinii prawnych, sporządzonych m.in. na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP, Biura Analiz Sejmowych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest członkiem licznych komisji i zespołów eksperckich, m.in. członkiem Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Rzeszowie. Za dotychczasową aktywność zawodową i publiczną została m.in. odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2017 r.) oraz Złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (2017 r.).

Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Słuzby Więziennej w Rzeszowie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej