Z udziałem Wiceministra Marcina Warchoła – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się dziś konferencja prasowa w związku z podpisaniem umowy i przekazaniem placu pod budowę kompleksu penitencjarnego w Chmielowie.

Projekt jest wdrażany w ramach Programu pn. „Sprawiedliwość” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu więziennictwa. Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie obejmuje: budowę pawilonu penitencjarnego dla kobiet, budowę domu przejściowego dla kobiet, budowę hali produkcyjnej, budowa budynku wielofunkcyjnego stanowiącego zaplecze administracyjne pod utworzenie nowej jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Chmielowie oraz niezbędną infrastrukturę techniczną konieczną dla funkcjonowania wszystkich budynków tj. mur zewnętrzny, drogi i dojścia komunikacyjne, uzbrojenie terenu.

W konferencji udział wziął dr hab. Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, natomiast Służbę Więzienną reprezentował ppłk Krzysztof Kulczycki – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. Dyrektor podpisał umowy: na budowę zaplecza penitencjarnego z pełnomocnikami spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie, a na budowę hali produkcyjnej z prezesem Zarządu spółki MTM Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

W konferencji również brali udział szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych, z którymi jednostki penitencjarne okręgu rzeszowskiego współpracują na co dzień na wielu płaszczyznach oraz władze samorządowe z Niska i Nowej Dęby.

Część penitencjarna
Zakłada się budowę nowoczesnego pawilonu mieszkalnego dla kobiet o pojemności około 202 miejsc z oddziałem terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu.
Po ukończeniu budowy przedmiotowego pawilonu mieszkalnego powstać może nowa, odrębna jednostka penitencjarna o pojemności około 445 osadzonych. W jej skład może wchodzić również istniejący oddział typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn o pojemności 205 osadzonych, którego przeznaczenie w razie konieczności można zmienić na oddział dla kobiet.
Budowa pawilonu z oddziałem aresztu śledczego w Chmielowie ze względu na swą lokalizację umożliwiła by dodatkowo osadzanie tymczasowo aresztowanych jak i skazanych kobiet z województwa świętokrzyskiego, jak i województwa lubelskiego.

Dom przejściowy
Budowa domu przejściowego w polskich realiach ma charakter prekursorski ale wzorowany na rozwiązaniach norweskich. Dom przejściowy będzie znajdował się poza terenem jednostki ale w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Nie będzie posiadał zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz krat w oknach. O ile sam budynek ma być typowym obiektem zamieszkania zbiorowego, to pobyt w nim skazanych kobiet jest nowatorską formą oddziaływań penitencjarnych, opartą o samokontrolę, zatrudnienie i naukę oraz specjalistyczne oddziaływania resocjalizacyjne. Działalność domu ma być wspierana przez kuratorską służbę sądową, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Część produkcyjna
Planuje się budowę hali produkcyjnej jednonawowej o powierzchni zabudowy ok 1000 m2 położonej w sąsiedztwie budynku penitencjarnego w wyodrębnionej części na obecnym terenie OZ w Chmielowie. W budynku hali planowane są pomieszczenia produkcyjne, magazynowe oraz pomieszczenia socjalne.
Budowa hali produkcyjnej może umożliwić stworzenie ok. 100 miejsc pracy dla osadzonych kobiet w zatrudnieniu odpłatnym wewnątrz jednostki, głównie dla osadzonych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego oraz półotwartego. Istotnym atutem budowy kompleksu penitencjarno-produkcyjnego zlokalizowanego w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie jest to, że powstanie on w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” podstrefa Nowa Dęba. Głównym celem powstania w/w strefy był wzrost aktywności gospodarczej na terenach słabiej rozwiniętych ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu. w zależności od rodzaju produkcji. Z analizy rynku pracy oraz konsultacji z lokalnymi przedsiębiorcami wynika duże zapotrzebowanie na pracowników przy produkcji wyrobów lekkich oraz precyzyjnych.

Tekst i foto: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej