Jednostki podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu od początku trwania Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, przeprowadziły 194 szkolenia dla osadzonych.

logo-materialy-power.jpg

W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” Nr POWR .02.07..00-00-0001/15-03; w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków POWER 2014-2020; na którego realizację przewidziano wydatki kwalifikowane w wysokości 129 291 682,28 zł, a dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwota 108 967 029,82 zł; jednostki podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu od początku trwania projektu przeprowadziły 194 szkolenia dla osadzonych.

Wybór rodzaju szkoleń został poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb regionu i rynku pracy, aby zapewnić skazanym dostęp do uzyskania najlepszych kompetencji i kwalifikacji (np. spawacz metodą MIG-141; operator wózków widłowych; elektryk z uprawnieniami  do 1KV; opiekun /asystent osób starszych, przewlekle chorych), które pomogą im powrócić na rynek pracy po odbyciu kary; tym samym uzyskać główny cel projektu – wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych, a także zredukowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

W pierwszej kolejności wsparciem zostali objęci skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu, aby zapobiec ich marginalizacji po powrocie na otwarty rynek pracy.

Uczestnicy Projektu uzyskali umiejętności praktyczne i teoretyczne takie jak:
- umiejętności zawodowe,
- umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- umiejętności niezbędne do samodzielnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Wsparcie udzielone w projekcie wyposaża skazanych w szeroki wachlarz umiejętności zawodowych oraz tych dotyczących poruszania się na rynku pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 2316 skazanych; kursy połączone z aktywizacją zawodową ukończyło 2210 beneficjentów, uzyskując stosowne certyfikaty  i uprawnienia zawodowe. Zatrudnienie po ukończeniu szkolenia podjęło 1711 osadzonych.

Opracowanie: Anna Piekarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej