Podsumowanie rocznej współpracy pomiędzy jednostkami okręgu opolskiego i zespołami kuratorskimi było celem narady, która w dniach 26-27 października br. odbyła się w Wiśle.

W spotkaniu udział wzięli: Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Opolu Rafał Sitarz wraz z zastępcą Piotrem Wesołowskim oraz kuratorzy sądowi sądów rejonowych Opolszczyzny. W naradzie uczestniczyła mjr Anna Giemza – Piórkowska, starszy specjalista w Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Okręg opolski Służby Więziennej reprezentowali: specjaliści penitencjarni Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i kierownicy penitencjarni z podległych jednostek.

Współpraca wynika z zawartego 16 czerwca 2016 r. porozumienia pomiędzy Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Opolu a Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Opolu. W trakcie spotkania omówiono realizację zadań wynikających z art. 14 oraz art. 164 kodeksu karnego wykonawczego. Pozytywnie oceniono efekty działań. W trakcie narady wymieniono doświadczenia związane z odbywaniem przez skazanych kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego oraz odniesiono się do zagadnienia dotyczącego sposobu pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie w okresie próby wynikającej z warunkowego zawieszenia wykonania kary, podczas jego pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej i w okresie próby wynikającej z udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Wspólne spotkanie sprzyjało pogłębieniu wzajemnej współpracy pomiędzy personelem penitencjarnym a kuratorami sądowymi.

Tekst: kpt. Magdalena Jankowska - Guściora
Zdjęcia: por. Marcin Gomoła

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej