Podsumowanie kursów zawodowych dla skazanych realizowanych w 2017 roku ze środków europejskich.

logo-materialy-power.jpg

W ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza w okresie od lipca 2017r. do grudnia 2017 r. zrealizowano wszystkie z 48 zaplanowanych cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych. Realizacja w poszczególnych jednostkach penitencjarnych realizujących projekt przebiegała następująco:

1. Zakład Karny w Brzegu zrealizował 7 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych: dwa cykle malarza-tapeciarza, dwa cykle kucharza, brukarza, fryzjera oraz elektryka. Do cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych przystąpiło 86 uczestników, z czego 68 uczestników ukończyło ścieżkę wsparcia.
2. Zakład Karny w Głubczycach zrealizował 5 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych: trzy kursy brukarza, dwa kursy technologa wykończenia wnętrz. Do cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych przystąpiło 60 osadzonych, z czego 59 ukończyło ukończyło szkolenie.
3. Zakład Karny w Kluczborku zrealizował 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych: brukarz, spawacz metodą MIG, elektryk, fryzjer, tapicer, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Do kursu przystąpiło 72 uczestników, natomiast 65 ukończyło cykl szkoleniowo-aktywizacyjny.
4. Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich zrealizował 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych: ogrodnik,. Płytkarz-posadzkarz, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, fryzjer męski, 2 cykle malarza-szpachlarza. Do realizacji cyklu przystąpiło 72 osadzonych, z czego 68 ukończyło cykl.
5. Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich zrealizował 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych: 2 kursy brukarza, 2 kursy malarza-tapeciarza, 2 kursy płytkarza-posadzkarza. Do cyklu przystąpiło 72 osadzonych, z czego 62 ukończyło szkolenie.
6. Zakład Karny w Nysie zrealizował 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych: brukarz, malarz, spawacz metodą TIG, monter izolacji cieplnej, 2 cykle technolog wykończenia wnętrz.
7. Zakład Karny w Sierakowie Śląskim zrealizował 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych: 2 cykle ogrodnika z obsługą kos spalinowych, pilarz z obsługa spalinowych pilarek łańcuchowych, malarz wykończeniowy, 2 cykle operatora maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych. Do realizacji cyklu przystąpiło 73 osadzonych, cykle ukończyło 69 osadzonych.
8. Areszt Śledczy w Opolu oraz Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu zrealizował 5 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych: konserwator powierzchni płaskich, ogrodnik (dla 12 kobiet), kurs komputerowy, 2 cykle malarza. Do realizacji cyklu przystąpiło 61 osadzonych (w tym 12 kobiet), z czego i cykle ukończyło 56 osób.

Tematyka szkoleń realizowana była w oparciu o potrzeby uczestników, ale również na podstawie zapotrzebowania na pracowników w danym zawodzie lokalnego rynku pracy. Szkolenia miękkie obejmowały m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentację, pisanie CV,  listu motywacyjnego.

Miernik zatrudnienia osadzonych po projekcie wynosi dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej na dzień 31.12.2017r. 65, 8% (wymagany jest wskaźnik 56%).

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności  do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych dające możliwości wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Spowoduje też zmianę w ich postrzeganiu rynku pracy. Skazani jako grupa społeczna charakteryzują się  brakiem wykształconego „nawyku nauki” i „nawyku pracy” lub posiadają  przerwę w wykonywaniu wyuczonych zawodów z różnych przyczyn społecznych, co wpływa na ich szczególne zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Listę zawodów objętych kursami ustalono po rozeznaniu na lokalnych rynkach pracy. W kolejnych latach będzie ona aktualizowana.

Projekt  „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

Opracowanie: Anna Opiatowska
Zdjęcia: archiwa własne jednostek

Galeria zdjęć

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej