„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” Janusz Korczak.

Służba Więzienna kształtuje prospołeczne postawy, wzmacnia więzi rodzinne, uczy właściwych ról pełnionych w społeczeństwie. Dzień Dziecka przypadający na 1 czerwca jest niewątpliwie okazją do pokazania jak wymierna jest nasza praca wychowawcza, której efektem końcowym jest integracja rodzin z dziećmi. W tym roku z uwagi na brak widzeń czas kontaktów rodzinnych jest trudniejszy, co nie znaczy gorszy. Osadzeni piszą listy, komunikują się przez skype, wyzwalają w sobie aktywność manualną tworząc rękodzieła, nagrywają nawet bajki. Wszystko to sprawia że czują się potrzebni i docenieni.

Siła nauczania

W jednostkach penitencjarnych naszego okręgu realizowane są programy readaptacyjne skierowane właśnie do rodzin, mówiące o roli matki czy ojca w procesie wychowawczym. Dedykowane są osadzonym, którzy posiadają już dzieci, planują powrót do rodziny lub wyrażają wolę naprawy relacji rodzinnych. Są wśród uczestniczących również tacy, którzy mają problemy dotyczące zachowań agresywnych lub konfliktowych oraz nieprawidłowo ukształtowany system wartości. Dzięki naszej profesjonalnej kadrze penitencjarnej zmieniają swoje postrzeganie świata, otwierają się na zmiany na lepsze.

  • w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie realizowany jest z powiedzeniem od wielu lat program "Odpowiedzialny ojciec", który ma na celu umocnienie relacji w sferze rodzinnej i wyposażenie skazanych w wiedzę niezbędną do płynnego powrotu do realiów życia na wolności. Celem programu jest także wzbudzenie poczucia obowiązku i odpowiedzialności za drugą osobę, dostarczenie wiedzy na temat akceptowanych społecznie, skutecznych i służących rozwojowi dziecka metod komunikacji, a także uwrażliwienie na potrzeby dziecka, obalenie mitów i stereotypów na temat wychowania, pokazanie roli i miejsca ojca w życiu dziecka, a tym samym odbudowa pozytywnego systemu wartości, poczucia sensu i celu życia. Celem programu jest także wyposażenie skazanych w wiedzę i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy. 
  • w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie jest aktualnie realizowany program „BYĆ Ojcem”, który ma za zadanie wesprzeć mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w doskonaleniu w ramach świadomego pełnienia roli ojca i pogłębianiu więzi ze swoim potomstwem zarówno w trakcie pobytu w warunkach izolacji, jak również po opuszczeniu zakładu karnego. Osadzeni biorący udział w aktualnej edycji programu posiadają dzieci, planują powrót do rodziny i wyrażają wolę naprawy relacji rodzinnych.
  • w Areszcie Śledczym w Lublinie obecnie realizowane są 2 programy resocjalizacji w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i poznawczych dla prawidłowego pełnienia roli rodzicielskiej oraz integracji rodzin realizowany na mocy porozumienia o współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie pt. AKADEMIA RODZICA Edycja I/2020. Biorą w nim udział skazane kobiety, które zadeklarowały chęć rozwoju własnych umiejętności rodzicielskich. Celem głównym programu jest wzbudzenie motywacji do wprowadzania zmian w dotychczasowym stylu wychowywania dzieci w celu zbudowania lepszych relacji z dziećmi, pogłębienie relacji miedzy rodzicami a dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku czy korygowanie niewłaściwym przekonań normatywnych związanych z wychowaniem dzieci. Drugi z programów "Ludzie listy mówią" to nagrywanie na płyty listów własnych do dzieci, wybranych utworów literackich i przesłanie ich dzieciom. Do tego nauka komunikacji z dziećmi w oparciu o A. Faber, E. Maslich, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,
  • w Zakładzie Karnym we Włodawie trwa program resocjalizacyjny „Odnaleźć swoje miejsce w rodzinie”. Głównym spektrum celów jest uświadomienie roli ojca w wychowywaniu dzieci, doskonalenie umiejętności wychowawczych, dostarczanie wiedzy w zakresie świadomego ojcostwa czy edukacja w zakresie zdolności konstruktywnego wyrażania uczuć. Program ma również na celu rozładowanie negatywnych emocji poprzez m.in. integrację ze środowiskiem zewnętrznym - w ramach programu wykonane są prace ręczne w pracowni plastycznej oraz odlewy figur gipsowych, które zostaną przekazane na rzecz hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Skazani – uczestnicy otrzymali również bajki z morałem, które mogli listownie przekazać swoim dzieciom z uwagi na zbliżający się Dzień Dziecka,
  • w Zakładzie Karnym w Zamościu realizowany jest program Integracji rodzin „WarszTaty” Skazani ojcowie zdobywają wiedzę na temat znaczenia roli ojca w wychowywaniu i dorosłym życiu dziecka. Zaangażowani uczestnicy programu po jego zakończeniu wiedzą w jaki sposób budować stabilną, głęboką więź z dziećmi, rozwiązywać sytuacje konfliktowe w sposób konstruktywny, bez użycia przemocy. Skazani poznają również sposoby prowadzenia z dziećmi rozmów na tzw. „trudne tematy” dotyczące intymności i dojrzewania, spędzania czasu w sposób budujący więź i rozwijający horyzonty dziecka.

Być dobrym rodzicem to odkryć w sobie katalog pozytywnych cech i świadomie wdrażać je w życie ku zadowoleniu własnych dzieci. Jako służba cieszymy się, że możemy dzięki naszemu zaangażowaniu i wytężonej pracy aktywnie uczestniczyć w zmianach postaw naszych podopiecznych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa.

 

opracowanie:kpt. Edyta Radczuk,

zdjęcia: archiwum jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej