Mając na  uwadze rolę historii w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw 14 lipca br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwowym Muzeum na Majdanku a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej określające obszary, formy i kierunki wzajemnej współpracy.

Stronami reprezentującymi podmioty zawierające porozumienie byli: płk Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz Pan Tomasz Kranz Dyrektor Państwowego Muzeum Na Majdanku.

Celem podjętej inicjatywy jest pielęgnowanie pamięci i rozwijania edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie wśród kadry penitencjarnej w podległych jednostkach oraz osób pozbawionych wolności w ramach działalności wynikającej z ustawowych zadań Państwowego Muzeum Na Majdanku.

Działania obu stron kierunkowane będą na: działalność szkoleniową oraz edukacyjną adresowaną do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, organizację wystaw, spotkań, prelekcji na terenie jednostek penitencjarnych skierowanych do osób pozbawionych wolności, spotkań na terenie Państwowego Muzeum Na Majdanku dla wybranych grup osadzonych oraz popularyzowanie i publikowanie informacji na temat wspólnego działania i jego osiągnięć w środowisku zewnętrznym i prasie. Nadzór nad treścią merytoryczną powyższych działań leżeć będzie w gestii Państwowego Muzeum na Majdanku.

Państwowe Muzeum Na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku powstało w listopadzie 1944 roku na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową. Od 2004 roku oddziałem zamiejscowym PMM jest Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, a od 2012 roku – Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze.

Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.

Tekst  i zdjęcia por. Edyta Radczuk,

Notka historyczna i misja Muzeum Na Majdanku: http://www.majdanek.eu/pl

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej