"Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji, ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś” - Vaclaw Havel. W dniach 15-17 września br. odbędzie się międzynarodowa akcja "Sprzątanie Świata".

Akcja „Sprzątanie Świata”

Niezaprzeczalnie to jedna z najbardziej istotnych z punktu widzenia ekologii i odpowiedzialności człowieka za stan środowiska, międzynarodowych kampanii odbywających się w tym roku w dniach 15-17 września. Jej celem jest szeroko pojęte promowanie poszanowania dla środowiska, edukacja odpadowa oraz recykling.
W Polsce od 23 lat zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli aktywnie włączają się w prowadzone na terenie całego kraju działania proekologiczne. Selektywna zbiórka odpadów, recykling, ale także sadzenie drzew, konkursy plastyczne czy porządkowanie terenów zielonych wpisują się w założenia programowe kampanii. Tegoroczna akcja pod nazwą „Nie ma śmieci, są surowce” ma na celu zmianę postrzegania odpadów jako „śmieci” a dostrzeżenie ich surowcowego potencjału. Rokrocznie w tę akcję włącza się też Służba Więzienna pokazując czynnym przykładem jak istotna jest dbałość o środowisko naturalne i poszanowanie jego zasobów. Zaangażowanie Służby Więziennej jest tu wielowątkowe. Oprócz kierowania osadzonych do porządkowania terenów znajdujących się poza jednostkami penitencjarnymi, funkcjonariusze przygotowują również inne inicjatywy mające uświadomić więźniom potrzebę dbania o środowisko naturalne. Codziennie w zakładach karnych i aresztach śledczych osadzeni uczą się jak dbać o środowisko naturalne m.in: segregują śmieci, zbierają nekrętki, biorą udział w zajęciach i spotkaniach uświadamiających im zagadnienia związane z ochroną środowiska. Tego rodzaju aktywność wpisuje się w szeroko rozumiane oddziaływania wychowawcze związane ze zmianą negatywnych  postaw i nawyków.  

Działania ekologiczne w okręgu lubelskim

Zakład Karny Biała Podlaska: w dniu 15 września br. grupa 10 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu porządkować będzie pobocza dróg okolicznej gminy Kodeń. Ponadto tego dnia w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej zaplanowane jest spotkanie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z osadzonymi. W radiowęźle wyemitowany zostanie film edukacyjny „Od odpadów do nowych produktów”. W oddziałach mieszkalnych umieszczone zostaną także informatory nt. segregacji odpadów.

Zakład Karny Chełm: w ramach akcji planowane jest skierowanie grupy 30 osadzonych do prac porządkowych na terenie miasta Chełm. Skazani porządkować będą teren cmentarza i miejsca pamięci. Pracami porządkowymi zostanie objęty również teren cmentarza społeczności żydowskiej.

Karny Hrubieszów: 14 września br. grupa 15 osadzonych zostanie zaangażowana do porządkowania terenu miasta a szczególnie okolic rzeki Huczwy. W ramach propagowania ekologii realizowany jest tez program resocjalizacyjny pn. „Huczwa nasza rzeka”, którego nadrzędnym celem jest promowanie niezaśmiecania, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko.

Areszt Śledczy Krasnystaw: w dniu 14 września grupa 15 osadzonych porządkować będzie tereny zielone okolic Krasnegostawu we współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw. Osadzeni z jednostki również na co dzień aktywnie włączają się w działania mające na celu ochronę środowiska. W tym miejscu na uwagę zasługuje sadzenie drzew organizowane w porozumieniu z Nadleśnictwem Krasnegostawu. Wśród osadzonych systematycznie prowadzone jest także zbiórka i segregacja surowców wtórnych: makulatury, zużytych baterii i plastikowych zakrętek. Zgromadzone zakrętki przekazywane są na rzecz Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Instytucja uzyskuje dzięki temu dodatkowe środki finansowe na zakup różnorodnego sprzętu niezbędnego dla podopiecznych.

Areszt Śledczy Lublin: 15 września br. 20 osadzonych weźmie udział w akcji "Sprzątanie świata". Skazani pod nadzorem funkcjonariuszy będą porządkowali tereny zielone wokół Zalewu Zemborzyckiego. Ponadto w radiowęźle aresztu w tym tygodniu jest emitowana audycja dotycząca tegorocznego hasła „Nie ma śmieci - są surowce".

Zakład Karny Opole Lubelskie: w dniach 15-17 września br. 10 osobowa grupa skazanych porządkować będzie wskazane przez przedstawicieli Urzędu Miasta miejsca Opola Lubelskiego i jego okolic.

Zakład Karny Włodawa: W dniu 16 września br. w Okunince nad Jeziorem Białym osadzeni sprzątać będą teren wokół jeziora oraz tzw. podwodny świat. W akcji udział weźmie grupa około 50 osadzonych. Podwodny świat sprząta grupa płetwonurków z Centrum Nurkowego Hydrozagadka. Zakład Karny we Włodawie przekazuje też odpady podzielone na terenie jednostki na suche i mokre do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Tam zachodzi dalszy proces odzyskiwania surowca wtórnego (makulatura, plastikowe butelki, papier).

Zakład Karny Zamość: tegoroczna akcja realizowana będzie we współpracy z Biurem Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Zamość oraz Fundacją Nasz Ziemia. Pracownicy biura przeprowadzą pogadankę ze skazanymi dt. działalności ekologicznej na terenie miasta. Do porządkowania terenów zielonych miasta zaplanowano grupę około 50 osadzonych. Dodatkowo w porozumieniu z pracodawcami zewnętrznymi skazani, którzy wykonują pracę poza terenem jednostki w dniu 14 września br. będą sprzątali tereny zielone w miejscu pracy. Ponadto na terenie jednostki skazani uczestniczyć będą w akcji edukacyjnej z audycjami radiowęzłowymi: Efekt cieplarniany, Na straży przyrody, Segregacja odpadów. Na każdym z oddziałów mieszkalnych w związku z akcją osadzeni zredagowali gazetki ścienne o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Chętni skazani będą mieli także możliwość wykazać się swoją wiedzą w zorganizowanym konkursie o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Wśród osadzonych w zamojskim oddziale zewnętrznym, przez cały rok prowadzona jest między innymi zbiórka surowców wtórnych: makulatury, nakrętek plastikowych oraz zużytych baterii.

Tekst: por. Edyta Radczuk

Zdjęcia: plakat: grafik Andrzej Pągowski, dzięki uprzejmości i za zgodą Fundacji „Nasza Ziemia”, archiwa jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej