29 listopada 2016 roku w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło się seminarium naukowe pn. „Oddziaływania penitencjarne i społeczno-prawne wobec warunków życia i godności człowieka”.

Seminarium skierowane było do funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz specjalistów zajmujących się problemami penalizowanych zachowań ryzykownych.

W seminarium uczestniczyli przedstawicie Służby Więziennej: płk Jerzy Kopeć – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Włodzimierz Jacek Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, kpt. Mirosław Radliński – specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Małgorzata Nowotny – redaktor naczelny Forum Penitencjarnego, specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, funkcjonariusze z jednostek okręgu lubelskiego. Ze strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uczestniczyli: Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL ks. prof. dr hab. Marian Nowak, dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk, dr Tomasz Wach.

Wśród zaproszonych gości – prelegentów głos zabrali m.in.: V-ce Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, a ze strony służbowej – por. dr Edyta Kurkowska – OISW Lublin oraz kpt. dr Mariusz Sawa – ZK Zamość.

Celem konferencji była próba wpisania oddziaływań penitencjarnych w aksjologię życia i godności człowieka oraz określenie optymalizacji w zakresie metod i form resocjalizacji instytucjonalnej. Ideę spotkania oparto na tezie, że konfrontacja doświadczeń zdobytych w pracy z osobami pozbawionymi wolności z założeniami teoretycznymi opartymi na hipotezach wynikających z badań prowadzonych w warunkach izolacji, umożliwi określenie jakościowo nowych obszarów odziaływań resocjalizacyjnych. Przesłania wynikające z treści wygłoszonych przez prelegentów oraz wnioski wypracowane w trakcie dyskusji jednoznacznie dowodzą, że interdyscyplinarne podejście do szeroko rozumianej readaptacji implikuje szereg nowatorskich, jednak mających walor pragmatyczny rozwiązań, których wdrożenie może znacząco podnieść jakość prowadzonych oddziaływań penitencjarnych.

Opracowanie i zdjęcia: mjr Jacek Zwierzchowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej