Na mocy podpisanego 4 czerwca br. porozumienia o współpracy pomiędzy Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofem Stefanowskim a Panem Stanisławem Curem Dyrektorem Schroniska dla Nieletnich w Dominowie, dzieląc się zdobytym doświadczeniem, 29 października br. przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników ośrodka w ramach kampanii” Bezpieczni w służbie i w pracy”.

Atak, agresja, skuteczna obrona

Szkolenie teoretyczno-praktyczne miało na celu zarówno praktyczne podniesienie umiejętności pracowników schroniska w zakresie stosowania technik samoobrony, reagowania w sytuacjach kryzysowych typu bunt czy zabarykadowanie się osób w pomieszczeniach jak i w części warsztatowej omówienie metod komunikacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wynikających z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym,

Zajęcia praktyczne z zasad samoobrony, technik interwencji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzili funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przy OISW w Lublinie. Szybkość reakcji na zagrożenie, trafność doboru techniki interwencji to tylko jedne z niektórych komponentów wspólnych ćwiczeń.

Jednym z elementów kompleksowego szkolenia był także warsztat psychologiczny przeprowadzony przez kpt. Monikę Minkiewicz - Stachyrę starszego psychologa Aresztu Śledczego w Lublinie. Tematyka przeprowadzona w formie warsztatowej, umożliwiła odniesienie się do własnych doświadczeń kadry, wypracowanych skutecznych dotychczas form radzenia sobie, ale także pozwaliła na refleksję i przećwiczenie elementów nowych, mogących sprzyjać zwiększeniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wśród omawianych zagadnień znalazły się: analiza zachowań wynikających z zachwianego poczucia bezpieczeństwa jednostki w instytucji, analiza czynników występujących w placówce, które implikują zachowania godzące w bezpieczeństwo, odniesienie się do doświadczenia kadry w zakresie budowania relacji międzyludzkich sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa, a także kształtowanie kompetencji mogących wpływać na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zarówno kadry jak i podopiecznych.

Panel prawny przeprowadzony został przez por. Beatę Żórawską radcę prawnego OISW w Lublinie. Prowadząca przedstawiła ochronę praw pracowników w oparciu o Konstytucję oraz hierarchię aktów prawnych w tym zakresie, Kodeks karny art.115 - funkcjonariusz publiczny oraz dział 29 przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego- prezentacja znamion. Przytoczyła także przykłady ze sprawozdania KMP, raportu RPO z wizytacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich analizując wnioski i przykłady naruszeń i standardy międzynarodowe dotyczące nieletnich.

Ogólnopolska kampania

Bezpieczni w Służbie i w Pracy – to ogólnopolska kampania społeczna realizowana przez naszą formację. Jej celem jest wyposażenie pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej w podstawową wiedzę i umiejętności mogące pomóc im bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki. Kampania skierowana jest przede wszystkim do pracowników i przedstawicieli administracji publicznej, których w Polsce jest ponad 400 tysięcy. Pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Wojewódzkich Urzędów Pracy, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, urzędnicy państwowi i samorządowi różnego szczebla są adresatami tej kampanii społecznej.

 

opracowanie: por. Edyta Radczuk, panel psychologiczny kpt.  Monika Minkiewicz-Stachyra,

zdjęcia: por. Edyta Radczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej