1 grudnia 2016 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Podczas roboczego spotkania omówiono zagadnienia współdziałania Służby Więziennej, kurateli i samorządów lokalnych w realizowaniu wykonywania kary ograniczenia wolności, aktywizowania samorządów, a także udziału instytucji pozarządowych w readaptacji osób pozbawionych wolności.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch zapoznał zebranych z głównymi założeniami rządowego programu „Praca więźniów". Następnie por. Edyta Radczuk z OISW w Lublinie omówiła obecny stan i specyfikę zatrudnienia więźniów w okręgu lubelskim oraz korzyści płynące z pracy skazanych w odniesieniu do rządowego programu „Praca więźniów”. W dalszej części spotkania głos zabrali dyrektorzy jednostek penitencjarnych: w Opolu Lubelskim, Włodawie, Krasnymstawie i Hrubieszowie, którzy przedstawili aktualne działania w zakresie budowy hal produkcyjnych i pozyskiwania kontrahentów.

Założenia I filaru rządowego programu przewidują wybudowanie hal produkcyjnych w dwóch jednostkach penitencjarnych naszego okręgu: w Zakładzie Karnym we Włodawie i Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Dodatkowo planowane jest zaangażowanie w realizację programu kolejnych jednostek – Zakładu Karnego w Hrubieszowie i Aresztu Śledczego w Krasnymstawie. Uruchomienie hal produkcyjnych da możliwość zatrudnienia ponad 300 skazanych, przede wszystkim tych, którzy z uwagi na charakter popełnionych przestępstw nie mogą pracować poza terenem jednostki. W pierwszej kolejności do pracy kierowani będą skazani posiadający zobowiązania alimentacyjne oraz inne zobowiązania finansowe.

W dalszej części posiedzenia głos zabrała mł. chor. Justyna Nowicka z Aresztu Śledczego w Lublinie, która omówiła zagadnienia związane z problemami readaptacyjnymi kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.

Zdjęcia i opracowanie – mjr Jacek Zwierzchowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej