6 listopada br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Politechniką Lubelską a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie określające obszary, formy i kierunki wzajemnej współpracy. Stronami reprezentującymi podmioty zawierające porozumienie byli: płk Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Rektor Politechniki Lubelskiej.

W służbie społeczeństwu

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej posiadają wiedzę teoretyczną, wykształcone przez lata metody działania, a przede wszystkim wieloletnią praktykę w pracy z trudnym klientem. Na co dzień pracujemy z osobami roszczeniowymi okazującymi często werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Jako wyspecjalizowana służba potrafimy radzić sobie z tymi problemami i zagrożeniami, które mogą powodować poczucie zagrożenia u osób, które na co dzień nie spotykają się w swojej pracy z trudnym podopiecznym. Coraz częściej zdarza się, że z klientem trudnym w swojej pracy mają do czynienia pracownicy i przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, przede wszystkim państwowych. Nierzadko kontakty te należą do bardzo niebezpiecznych z uwagi na swoją specyfikę i nieprzewidywalność zachowań trudnego podopiecznego. Czasami niestety kończą się agresją fizyczną skierowaną w stosunku do urzędnika państwowego lub nawet uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Celem głównym kampanii jest wyposażenie pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej w podstawową wiedzę i umiejętności mogące pomóc im bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki. W naszych szeregach są funkcjonariusze, którzy posiadaną wiedzą i doświadczeniem chcą podzielić się z innymi przedstawicielami instytucji, których pracownicy, chcą poznać zasady bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Dlaczego my?

Służba Więzienna jest jedyną formacją w Polsce, która na tak dużą skalę (ponad 73 tysiące osób pozbawionych wolności) i w tak długim okresie czasu zajmuje się trudnym podopiecznym. Osobami skazanymi za popełnienie najcięższych przestępstw na wieloletnie kary pozbawienia wolności, w tym również na kary 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności, a także ukaranymi i tymczasowo aresztowanymi. Wśród nich występują uzależnieni od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zaburzonymi preferencjami seksualnymi, upośledzeni umysłowo, czy niepełnosprawni fizycznie. Przytłaczająca większość z nich to osoby o dyssocjalnych cechach osobowości, mające poważne problemy w przestrzeganiu norm społecznych i prawnych. Wszyscy oni trafiają do zamkniętego miejsca odosobnienia – zakładów karnych i aresztów śledczych, gdzie poddawani są żmudnemu i trudnemu procesowi resocjalizacji przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

To w naszych szeregach są funkcjonariusze, którzy posiadaną wiedzą i doświadczeniem chcą podzielić się z innymi przedstawicielami instytucji, których pracownicy, chcą poznać zasady bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom

Cykl przeprowadzanego szkolenia skierowany jest do do studentów Politechniki Lubelskiej  i  opierać się będzie się na zajęciach z samoobrony oraz psychologicznych aspektach uniknięcia zagrożeń ochrony przed kradzieżą czy rozbojem (zajęcia teoretyczne). Moduł teoretyczny zrealizowany zostanie przez psychologa/ funkcjonariusza naszej formacji zaś zajęcia ze skutecznych technik samoobrony przeprowadzone zostaną przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przy OISW w Lublinie.

Opracowanie: Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW- Kampania społeczna „Bezpieczni w służbie i w pracy”, por. Edyta Radczuk,

Zdjęcia: por. Edyta Radczuk, Jakub Krzysiak.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej